Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Program Europejskiej Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego

Program Europejskiej Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego

Baltic Sea RegionEU

Instytut Morski w Gdańsku bierze udział w czterech międzynarodowych projektach realizowanych w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013:

  • ‘Maritime Safety - Transport and Environment in the South Baltic Sea Region - Baltic Master II’, „Bezpieczeństwo na morzu - transport i środowisko w regionie Południowego Bałtyku”
  • 'Introducing Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea - BaltSeaPlan' - "Planowanie Przestrzenne na Bałtyku"
  • 'Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea - BRISK' - "Regionalne aspekty ryzyka rozlewów olejowych i innych substancji niebezpiecznych w Morzu Bałtyckim”
  • 'Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea - EfficienSea' – “Wydajny, bezpieczny i zrównoważony transport na morzu"

Wszystkie ww. projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Balic Master II

Projekt jest bezpośrednią kontynuacją zakończonej pod koniec 2007 pierwszej edycji Baltic Master, Parterem Wiodącym projektu jest szwedzki Region Blekinge.
Głównym celem projektu skupiającego 48 Partnerów ze wszystkich krajów nadbałtyckich, jest poprawa mechanizmów reagowania służb lądowych w razie wystąpienia morskich rozlewów olejowych oraz usprawnienie działań zapobiegających zanieczyszczeniom spowodowanym przez transport morski. W ramach projektu wypracowana zostanie koncepcja lokalnych i regionalnych działań w zakresie zwalczania skutków morskich rozlewów olejowych. Prace w tej części projektu obejmują studia przypadków, a także stworzenie planów gotowości i scenariuszy teoretycznych ćwiczeń prewencyjnych. Instytut Morski jest Liderem Pakietu Roboczego nr 4 poświęconego m.in. analizie istniejących regulacji prawnych, pod kątem wypracowania nowych, praktycznych rozwiązań mających poprawić stan bezpieczeństwa morskiego przy jednoczesnym zmniejszeniu zanieczyszczenia wód, w ramach bałtyckiego statusu PSSA (Particularly Sensitive Sea Area - Morski Obszar o Szczególnej Wrażliwości). W Pakiecie nr 3 skupiającym się mechanizmach prewencji i zwalczania morskich rozlewów olejowych, Instytut ma za zadanie m.in. wykonanie studium przypadku obejmujące obszar VTS Zatoka Gdańska.
Spotkanie inauguracyjne Projektu odbyło się 7 kwietnia 2009 w Malmö. W trakcie spotkania przedstawiciele Instytutu Morskiego w Gdańsku zaprezentowali koncepcję prac w Pakiecie Roboczym nr 4 oraz propozycje współpracy w ramach pozostałych Pakietów. Planowany termin zakończenia projektu styczeń 2012.

Więcej informacji na internetowej stronie projektu:
www.balticmaster.org

 

BaltSeaPlan

Głównym celem projektu jest wsparcie tworzenia, wprowadzania i wdrażania procesu planowania przestrzennego na morzu na obszarze Morza Bałtyckiego. W projekcie bierze udział 14 partnerów ze wszystkich 8 krajów Unii Europejskiej leżących nad Bałtykiem. Polska jest reprezentowana w projekcie przez Urzędy Morskie w Szczecinie i Gdyni oraz przez nasz Instytut. W ramach projektu zebrane zostaną informacje (w postaci danych i map) na temat obecnego użytkowania Morza Bałtyckiego (transport, rybołówstwo, turystyka, obszary chronione, obszary wojskowe, farmy wiatrowe, eksploracja dna morskiego, kable i rurociągi, antropogeniczne obiekty na dnie morskim, akwakultury i in.), przygotowane zostaną propozycje Narodowych Strategii Morskich oraz zostaną przygotowane, w oparciu o wyniki projektów pilotażowych testujących nowe metodyki i standardy, szczegółowe wytyczne i rekomendacje dla uczestników procesu planowania przestrzennego na morzu. Dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej wypracowana zostanie wspólna wizja planowania przestrzennego na Morzu Bałtyckim. Planowany termin zakończenia projektu: styczeń 2012.
Spotkanie inauguracyjne projektu odbyło się w Hamburgu w siedzibie Partnera Wiodącego projektu (Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna - BSH) w dniach 7-8 kwietnia 2009 roku, uczestniczyli w nim także pracownicy Instytutu Morskiego w Gdańsku. Spotkanie miało charakter roboczy: omawiano szczegółowy plan prac w projekcie i związane z tym wydatki, zaakceptowano model podziału kosztów wspólnych w projekcie, omówiono strategię promocji projektu
i rozpowszechniania jego wyników, wypracowano propozycje wskaźników osiągnięcia rezultatów projektu i ustalono harmonogram konferencji. Najbliższa konferencja będąca jednocześnie oficjalnym otwarciem projektu odbędzie sie w Stralsundzie (Niemcy) w dniach 17-19 czerwca br. Równolegle z konferencja zaplanowano kolejne spotkanie robocze.

Więcej informacji na internetowej stronie projektu:
http://www.baltseaplan.eu

 

BRISK

Projekt jest odpowiedzią na rosnące ryzyko wypadków i zagrożeń środowiska z nimi związanych w basenie Morza Bałtyckiego. Ryzyko to wzrasta z powodu zwiększającego się ruchu statków, a w szczególności tankowców na tym obszarze. Projekt ma za zadanie zwiększenie gotowości różnego poziomu władz (lokalnych, regionalnych i państwowych) do ewentualnych akcji zwalczania skutków rozlewów. Współpraca międzynarodowa ma szczególne znaczenie w tym przypadku, gdyż rozlewy olejowe nie znają granic administracyjnych, a ich skutki mogą być odczuwalne w każdym z państw leżących nad Bałtykiem. Patronat nad projektem objął Sekretariat Konwencji Helsińskiej - HELCOM (W projekcie bierze udział 10 partnerów ze wszystkich 8 krajów Unii Europejskiej leżących nad Bałtykiem. W ramach projektu przeprowadzona zostanie także analiza ryzyka, na podstawie której obszary najbardziej zagrożone ryzykiem rozlewów olejowych zostaną zidentyfikowane. Obszar Bałtyku zostanie podzielony na kilka podregionów, w których wypracowane zostaną zasady współpracy międzynarodowej na wypadek konieczności interwencji na morzu: zakres interwencji i potrzebne środki, analiza dostępnych zasobów i ocena potrzeb inwestycyjnych w celu optymalizacji interwencji. W efekcie realizacji projektu powstaną konkretne plany inwestycyjne, zmierzające do poprawienia efektywności i skuteczności akcji ratunkowych oraz podpisane zostaną porozumienia w sprawie współdziałania jednostek interwencyjnych z poszczególnych krajów dla każdego z wydzielonych podregionów Bałtyku. Polscy partnerzy uczestniczący w projekcie: Urząd Morski w Gdyni i nasz Instytut będą pracować w ramach podregionu 'Południowo-wschodni Bałtyk Właściwy'.
Spotkanie inauguracyjne projektu odbyło się w Kopenhadze w siedzibie Partnera Wiodącego projektu (Admiralicja Floty Duńskiej) w dniach 13-14 stycznia 2009 roku, uczestniczyli w nim także pracownicy Instytutu Morskiego w Gdańsku. Na spotkaniu omówiono szczegółowy plan prac w projekcie, dyskutowano model podziału kosztów wspólnych w projekcie, przedstawiono strategię promocji projektu i rozpowszechniania jego wyników. W spotkaniu wziął udział p. Vaclav Kaplan - oficer finansowy ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu współfinansującego projekt, który przedstawił informacje dotyczące wydatków kwalifikowanych w poszczególnych liniach budżetowych.
Na czerwiec zaplanowano pierwsze spotkanie podregionu 'Południowo-wschodni Bałtyk Właściwy', przy okazji spotkania roboczego poświęconego wypracowaniu metodologii analizy ryzyka. Spotkanie odbędzie się 25-26 czerwca w Kopenhadze.

Więcej informacji na internetowej stronie projektu:
http://brisk.helcom.fi/

 

EfficienSea

Celem projektu jest znalezienie środków i sposobów na zapewnienie wydajnego i bezpiecznego, a tym samym zrównoważonego, transportu morskiego na Morzu Bałtyckim. W projekcie bierze udział 17 partnerów z Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Estonii i Polski. W projekcie biorą udział następujący partnerzy z Polski: Urząd Morski w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni, Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Morska w Szczecinie i nasz Instytut. Tematyka projektu obejmuje następujące zagadnienia: rozwój zawodowy młodej kardy pracowników zw. z gospodarką morską, elektroniczna nawigacja morska (e-nawigacja), planowanie przestrzenne i transport morski, dynamiczne zarządzanie ryzykiem. W ramach projektu zorganizowane zostaną międzynarodowe szkolenia dla młodych pracowników połączone z wizytami studyjnymi, ustanowione zostaną pilotażowe na Bałtyku strefy e-nawigacji i przeprowadzona zostanie szeroka kampania promująca tę innowacyjną formę nawigacji, przygotowane zostaną propozycje wprowadzenia ulepszeń w zbieraniu i przesyłaniu danych o transporcie morskim oraz w uwzględnianiu tych danych w planowaniu w strefie brzegowej oraz wypracowane i przetestowane zostaną różne metodyki dynamicznego zarządzania ryzykiem na morzu. Planowany termin zakończenia projektu: styczeń 2012.

Spotkanie inauguracyjne projektu zorganizowane przez Partnera Wiodącego (Duńska Administracja Bezpieczeństwa na Morzu) odbyło się w Helsinkach, a ściślej na promie podczas rejsu Helsinki-Stockolm-Helsinki w dniach 1-3 kwietnia 2009 roku, uczestniczyli w nim także pracownicy Instytutu Morskiego w Gdańsku. Spotkanie miało charakter roboczy: omawiano szczegółowy plan prac w projekcie i związane z tym wydatki, omawiano zapisy porozumienia między partnerami, dyskutowano model podziału kosztów wspólnych w projekcie, omówiono strategię promocji projektu i rozpowszechniania jego wyników.

Więcej informacji już wkrótce na internetowej stronie projektu:
www.efficiensea.org

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies