Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Instytut Morski w Gdańsku ponownie został Partnerem Wiodącym w projekcie mi...

Instytut Morski w Gdańsku ponownie został Partnerem Wiodącym w projekcie międzynarodowym!

Instytut Morski w Gdańsku ponownie został Partnerem Wiodącym w projekcie międzynarodowym!


 Jako Partner Wiodący, Instytut będzie nadzorował projekt PartiSEApate realizowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013. Instytut będzie również uczestniczył w pracach merytorycznych związanych z zagadnieniem planowania przestrzennego obszarów morskich (MSP) oraz zarządzaniem danymi. W ramach projektu zostaną opracowane nowe narzędzia służące  usprawnieniu komunikacji pomiędzy interesariuszami na płaszczyźnie międzynarodowej, ułatwiające dialog w zakresie nowych form korzystania z zasobów Bałtyku (m.in. Instytut będzie organizatorem międzynarodowego warsztatu interesariuszy dot. marikultur).

PartiSEApate  - zarządzanie na różnych poziomach w planowaniu przestrzennym obszarów morskich regionu Morza Bałtyckiego

Planowanie przestrzenne obszarów morskich (PPOM) jest głównym narzędziem wykorzystywanym do zarządzania obszarami morskimi w Europie. Służy nie tylko do koordynacji wykorzystania przestrzeni, lecz również do równoważenia interesów poszczególnych podmiotów z tej przestrzeni korzystających. Obecnie doświadczenia praktyczne, które wskazywałyby jak wdrażać zrównoważone PPOM uwzględniając złożoność zagadnienia (integracja lądu i morza, konsultacje ponadnarodowe, podejście oparte na ekosystemie, udział zainteresowanych stron), są nieliczne, a w szczególności na Bałtyku. Wspólne prace w ramach projektu PartiSEApate przyczynią się do pozyskania nowych doświadczeń w tym zakresie.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest wypracowanie wspólnego podejścia do zagadnień morskich, których wymiar przestrzenny przekracza granice państw (takich jak ochrona przyrody, trasy żeglugowe, morskie sieci energetyczne) i jednoczesne stworzenie koncepcji ram instytucjonalnych dla PPOM oraz modelu zarządzania, wspomagającego podejmowanie decyzji na poziomie ministerialnym.  Projekt przyczyni się do osiągnięcia założonych celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (działanie horyzontalne dot. PPOM w SUERMB) i Zintegrowanej Polityki Morskiej EU.

Zadania w Projekcie
Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza zakłada przetestowanie praktycznego wykorzystania wytycznych i reguł odnoszących się do transgranicznego planowania morskiego zawartych w istniejących już dokumentach, takich jak: WIZJA 2030 przyjęta przez VASAB 2010,  Necessary common minimum requirements for Maritime Spatial Planning (MSP) in the Baltic Sea, Ogólne Zasady Makroskalowego Planowania Przestrzennego na Bałtyku przyjęte przez VASAB i HELCOM w 2010 roku, rekomendacje dot. danych wypracowane w ramach BaltSeaPlan-u. Ww. wytyczne i rekomendacje zostaną przetestowane w trzech obszarach pilotażowych: Zatoka Pomorska, Ławica Środkowa oraz Litewskie obszary morskie.
Druga część jest poświęcona zaangażowaniu interesariuszy w transnarodowy proces planowania obszarów morskich na Bałtyku. Projekt angażuje instytucje na poziomie krajowym i międzynarodowym, inne projekty flagowe SUERMB, przedstawicieli sektorów i naukowców w ogólno bałtycki dialog dotyczący transnarodowych zagadnień morskich. Poprzez serię tematycznie ukierunkowanych warsztatów (dot. żeglugi, energetyki, marikultury, dziedzictwa kulturowego, środowiska, zmian klimatycznych czy badań morskich) interesariusze powinni pogłębić wiedzę dot. PPOM i korzyści płynących z jego wdrożenia, natomiast planiści pozyskać wiedzę niezbędną do efektywnego wdrażania PPOM na poziomie ponadnarodowym.
Wnioski płynące z obu części będą przedmiotem analizy projektowej Grupy Ekspertów ds. MSP, w skład, której wchodzą przedstawiciele wszystkich krajów biorących udział w projekcie. Grupa ta opracuje najważniejsze wnioski, dotyczące m.in. stworzenia koncepcji ram instytucjonalnych dla PPOM oraz modelu zarządzania, które powinny zostać przedstawione decydentom na poziomie krajowym oraz międzynarodowym w RMB.

Partnerzy
Polska

 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Urząd Morski w Gdyni
 • Urząd Morski w Szczecinie

Litwa

 • Litewski Instytut Ekologii Wód
 • Uniwersytet w Kłajpedzie, Instytut Badań i Planowania Strefy Brzegowej (CORPI)
   

Łotwa

 • Krajowa Agencja Rozwoju Regionalnego(reprezentująca VASAB sekretariat)
 • Bałtyckie Forum Środowiska
   

Szwecja

 • Region Skåne
 • Szwedzka Agencja Zarządzania Zasobami Morskimi i Wodą
   

Niemcy

 • Niemiecka Agencja Federalna Morska i Hydrograficzna

Norwegia

 • Norweski Instytut Badań Morza
 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies