Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni BIOSTRATEG - I konkurs w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i ...

BIOSTRATEG - I konkurs w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”

Dyrektor NCBiR ogłosił pierwszy konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i  leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach:

  1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
  2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  3. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  4. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  5. Leśnictwo i przemysł drzewny.
     

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.

Kwota wnioskowanego dofinansowania na realizację Projektu nie może być niższa niż 10 mln PLN

Jednostka naukowa może uzyskać dofinansowanie fazy badawczej w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków prowadzony jest w elektronicznym systemie OSF https://osf.opi.org.pl od 14 sierpnia do 13 października 2014 r. (do godziny 16:00)

Konkurs przeznaczony jest dla konsorcjów naukowych - grupa co najmniej trzech jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terytorium RP, w której skład wchodzi co najmniej jedna
jednostka naukowa.

Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2014-2019 będą realizowane projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia,  wyniesie ok. 500 milionów złotych.

Dodatkowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCBiR.

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies