Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku

Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku

Rada Naukowa Instytutu Morskiego w Gda艅sku
siedzib膮 w Gda艅sku (80-830) przy ul. D艂ugi Targ 41/42

na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz.618) oraz rozporz膮dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 28 pa藕dziernika 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz.1412)

og艂asza konkurs  na stanowisko

Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku,
wpisanego do Krajowego Rejestru S膮dowego w S膮dzie Rejonowym Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku VII Wydzia艂 Gospodarczy pod numerem KRS 0000026943, NIP: 583-000-35-79.

 

I.    Wymagania dotycz膮ce do艣wiadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkuj膮ce dopuszczenie do udzia艂u w konkursie:

1.    posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;
2.    korzystanie z pe艂ni praw publicznych;
3.    posiadanie co najmniej 3-letnie do艣wiadczenie w zarz膮dzaniu zespo艂ami pracowniczymi;
4.    posiadanie znajomo艣ci j臋zyka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umo偶liwiaj膮cym swobodne komunikowanie si臋 w zakresie bada艅 naukowych i prac rozwojowych;
5.     nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub przest臋pstwo skarbowe.

II.    Kandydaci proszeni s膮 o z艂o偶enie wraz ze zg艂oszeniem nast臋puj膮cych dokument贸w:

1.    informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowi膮zk贸w zwi膮zanych z zajmowanymi stanowiskami i pe艂nionymi funkcjami, okresie ich pe艂nienia, liczbie podleg艂ych pracownik贸w oraz osi膮gni臋ciach zawodowych;
2.    koncepcji rozwoju Instytutu Morskiego w Gda艅sku w formie prezentacji multimedialnej, z艂o偶onej na no艣niku elektronicznym;
3.    po艣wiadczonych za zgodno艣膰 z orygina艂em kopii dokument贸w potwierdzaj膮ce przebieg pracy zawodowej i wykszta艂cenia;
4.    o艣wiadczenia o niekaralno艣ci za umy艣lnie pope艂nione przest臋pstwo lub przest臋pstwo skarbowe;
5.    o艣wiadczenia o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych;
6.    po艣wiadczon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰.
 

III.    Materia艂y informacyjne dotycz膮ce funkcjonowania Instytutu Morskiego w Gda艅sku, tj.:

1)    Statut Instytutu Morskiego w Gda艅sku,
2)    Regulamin organizacyjny,
3)    Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Instytutu za lata: 2011,2012 i 2013,
4)    Sprawozdanie finansowe za lata: 2011,2012 i 2013,

b臋d膮 udost臋pnione do wgl膮du w siedzibie Instytutu Morskiego w Gda艅sku, D艂ugi Targ 41/42, Sekretariat Dyrektora, pok.18, w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 8.00 do 16.00  od dnia og艂oszenia konkursu do ostatniego dnia sk艂adania zg艂osze艅, po uprzednim ustaleniu terminu wgl膮du pod numerem telefonu 58 – 301 18 79 i przed艂o偶eniu przez kandydata dokument贸w, o kt贸rych mowa w punkcie II.1 i II.3-II.6 niniejszego og艂oszenia.
 

IV.    Zg艂oszenie kandydatury obejmuj膮ce komplet wymaganych dokument贸w  w formie papierowej z czytelnym podpisem imieniem i nazwiskiem, w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie z adnotacj膮 „zg艂oszenie do konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku” nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 8.00– do 16.00  osobi艣cie lub przes艂a膰 listem poleconym.
 

V.    Termin sk艂adania zg艂osze艅 wynosi 30 dni liczonych od dnia nast臋puj膮cego po dniu ukazania si臋 og艂oszenia o konkursie. O zachowaniu terminu zg艂oszenia kandydatury decyduje data wp艂ywu zg艂oszenia”.

 

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies