Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego

Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego

 

W dniach 10-12 września 2018 r. w Gdańsku odbyła się Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego. W tym roku tematem była solidarność i inteligentne działania na rzecz lepszej przyszłości. Partner projektu Smart Blue Regions "Stowarzyszenie Pomorskie w UE" był głównym organizatorem sesji warsztatowej "Inteligentne społeczeństwa - regiony niebieskiego wzrostu", która miała miejsce w pierwszym dniu konferencji.

 

Prelegenci przedstawili trzy projekty. Magda Leszczyna-Rzucidło (Pomorskie w UE) i Karolina Lipińska (zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) zaprezentowały projekt Smart Blue Regions (Interreg BSR) koncentrując się na sposobie wzmocnienia współpracy w obszarze Blue Growth opartej na regionalnym RIS3 w województwie Pomorskim. Przedstawiono wstępne wyniki projektu oraz wnioski z międzynarodowych warsztatów poświęconych rozwojowi dziedzin morskich, morskiej energii wiatrowej, turystyce morskiej i współpracy klastrów, w których zainteresowane strony zidentyfikowały ponad 30 tematów projektów transgranicznych.


Karsten Aunst (South Norway European Office) – jako Lead Partner projektu PERISCOPE ((Interreg North Sea) przedstawił projekt. PERISCOPE skoncentrowany jest na współpracy klastrów, zwłaszcza w aspekcie współpracy transregionalnej. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie uczestników konferencji, a zwłaszcza stosowana metodologia projektu, wykorzystane narzędzia oraz sposób angażowania firm w ekosystem.


Erik Bunis (starszy kierownik projektu w RISE & Process Manager – OffshoreVäst) skupił się na współpracy w zakresie klastrów morskich w obszarze Morza Bałtyckiego w oparciu o inteligentną specjalizację. Omówił inicjatywę, w ramach której współpraca interesariuszy między branżami tworzy konkurencyjne i wartościowe środowisko sprzyjające badaniom, innowacjom i rozwojowi biznesu.

 

Esa Kokkonen (dyrektor Baltic Institute of Finland) zwróciła uwagę na fakt, że pomimo iż regiony z obszaru Morza Bałtyckiego dążą do wykorzystania swoich mocnych stron w połączeniu z potencjałem innowacyjnym innych obszarów międzynarodowych, to istniejące struktury, mechanizmy operacyjne i ramy finansowania nie są dopasowane do takich ambicji. Uczestnicy zgodzili się, że potrzebne jest opracowanie bardziej zintegrowanych struktur wspierających innowacje oraz narzędzi zarządzania.

 

W drugim dniu konferencji nasz projekt Smart Blue Regions został ponownie wyróżniony podczas sesji „Projekty przewidują przyszłość: nasz region za 20 lat", w ramach której zaproszono sześć projektów z BSR dotyczących problematyki istotnej dla długoterminowego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego (np. inteligentny wzrost, energia, infrastruktura, ciepłownictwo, digitalizacja, dziedzictwo kulturowe, mobilność itd.) do przedstawienia perspektywy kolejnych 20 lat. Joanna Przedrzymirska (Instytut Morski w Gdańsku - partner projektu Smart Blue Region) dokonała przeglądu działań w projekcie, zmierzających do stworzenia międzyregionalnego łańcucha wartości opartego na indywidualnych mocnych stronach regionów oraz zaufaniu. Zasugerowała również, że BSR powinien kreować i wzmacniać powiązania pomiędzy wspólnotową strategią UE na rzecz Blue Growth i RIS3 oraz wspierać współpracę międzysektorową.

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies