Regulamin

搂 1
Rada Naukowa Instytutu Morskiego podj臋艂a na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2000 roku, w 50-t膮 rocznic臋 powstania Instytutu Morskiego w Gda艅sku, uchwa艂臋 o ustanowieniu odznaczenia honorowego "Medal Eugeniusza Kwiatkowskiego".

搂 2
Medal Eugeniusza Kwiatkowskiego wykonany jest z br膮zu o awersie i rewersie przedstawionym na rysunku stanowi膮cym za艂膮cznik do niniejszego regulaminu.

搂 3
Medal Eugeniusz Kwiatkowskiego przyznawany jest za wybitne osi膮gni臋cia w nauce, edukacji, kulturze, sztuce i gospodarce zwi膮zanych z morzem oraz za osi膮gni臋cia w innych dziedzinach dzia艂alno艣ci w kraju i zagranic膮 przyczyniaj膮cych si臋 do zwi臋kszenia znaczenia Polski jako Rzeczypospolitej Morskiej.
搂 4
Medal Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznawany jest osobom indywidualnym oraz instytucjom i organizacjom z kraju i zagranicy.

搂 5
Medal Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznawany jest raz do roku. Liczba przyznanych medali nie mo偶e w ci膮gu roku by膰 wi臋ksza od trzech. Preferuje si臋 corocznie przyznanie jednego medalu osobie indywidualnej i jednego instytucji lub organizacji.

搂 6
Medale Eugeniusza Kwiatkowskiego s膮 numerowane, a na otoku wygrawerowane s膮 imi臋 i nazwisko osoby lub nazwa instytucji, kt贸rym przyznano medal.

搂 7
Medal Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznaje powo艂ana przez Rad臋 Naukow膮 Instytutu Morskiego na okres czterech lat Kapitu艂a Medalu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Sk艂ada si臋 ona z 9 do 11 os贸b z tym, 偶e w sk艂ad Kapitu艂y wchodz膮 osoby, kt贸re w minionych kadencjach zosta艂y medalem odznaczone. Sta艂ym cz艂onkiem Kapitu艂y jest ka偶dorazowo Przewodnicz膮cy Rady Naukowej Instytut Morskiego w Gda艅sku, kt贸ry otwiera i prowadzi jej pierwsze zebranie.

搂 8
Kapitu艂a Medalu Eugeniusza Kwiatkowskiego wybiera sposr贸d swojego sk艂adu na pierwszym posiedzeniu, zwo艂anym przez Przewodnicz膮cego Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gda艅sku, Mistrza Kapitu艂y i Kanclerza Kapitu艂y.

搂 9
Mistrz Kapitu艂y kieruje ca艂o艣ci膮 prac, wyznacza terminy posiedze艅, ich porz膮dek dzienny i im przewodniczy.

搂 10
Kanclerz Kapitu艂y prowadzi dokumentacj臋, opracowuje sk艂adane wnioski i przygotowuje uroczysto艣ci wr臋czenia medali.

搂 11
Wszystkie decyzje Kapitu艂y Medalu Eugeniusza Kwiatkowskiego zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.

搂 12
Wnioski o nadanie Medalu Eugeniusza Kwiatkowskiego sk艂adaj膮 na pi艣mie cz艂onkowie Kapitu艂y oraz instytucje i organizacje uprzednio odznaczone Medalem. Wnioski sk艂ada膰 mog膮 r贸wnie偶 inne osoby indywidualne, instytucje i organizacje.

搂 13
Pisemny wniosek o nadanie Medalu Eugeniusza Kwiatkowskiego powinien zawiera膰 dane i charakterystyk臋 osoby, instytucji lub organizacji oraz okre艣lenie zas艂ug uzasadniaj膮cych nadanie medalu. Wniosek sk艂ada si臋 w Instytucie Morskim do ko艅ca kwietnia roku w kt贸rym medal ma by膰 nadany.

搂 14
Mistrz Kapitu艂y zwo艂uje posiedzenie Kapitu艂y Medalu Eugeniusza Kwiatkowskiego najp贸藕niej do dnia 15 maja roku w kt贸rym medal ma by膰 nadany. Na posiedzenie zaprasza wszystkich cz艂onk贸w Kapitu艂y oraz przedstawicieli instytucji i organizacji, kt贸re zosta艂y uprzednio odznaczone.

搂 15
W g艂osowaniu nad nadaniem Medalu Eugeniusza Kwiatkowskiego bior膮 udzia艂 cz艂onkowie Kapitu艂y oraz instytucje i organizacji, kt贸re zosta艂y uprzednio odznaczone. Liczba g艂os贸w r贸wna si臋 liczbie reprezentowanych instytucji lub organizacji.

搂 16
Decyzje podj臋te na posiedzeniu Kapitu艂y wymienionym w 搂 14 i 搂 15 w sprawie nadania medalu s膮 ostateczne. Medal mo偶e by膰 nadany tej samej osobie lub instytucji tylko jeden raz.

搂 17
Wr臋czenie medalu odbywa si臋 w okoliczno艣ciach zapewniaj膮cych uroczysty charakter tego aktu. Preferuje si臋 wr臋czenie medalu podczas Centralnych Obchod贸w 艢wi臋ta Morza. Wr臋czenie poprzedzone jest prezentacj膮 zas艂ug wyr贸偶nionej osoby, instytucji lub organizacji, b臋d膮cych podstaw膮 nadania medalu.

搂 18
Wr臋czenie medalu w imieniu Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gda艅sku oraz Kapitu艂y dokonuje Mistrz Kapitu艂y w towarzystwie Kanclerza Kapitu艂y.

搂 19
Z ka偶dego posiedzenia Kapitu艂y sporz膮dza si臋 protok贸艂 podpisany przez Mistrza i Kanclerza Kapitu艂y. Protok贸艂 stwierdzaj膮cy przyznanie medalu podpisuj膮 wszyscy obecni cz艂onkowie Kapitu艂y i przedstawiciele odznaczonych instytucji lub organizacji. Obs艂ug臋 biurow膮 Kapitu艂y zapewnia Instytut Morski w Gda艅sku.

搂 20
Kapitu艂a prowadzi ksi臋g臋 odznaczonych, kt贸ra jest przechowywana w Instytucie Morskim w Gda艅sku.

搂 21
Kapitu艂a po zako艅czeniu kadencji, sk艂ada Radzie Naukowej Instytutu Morskiego w Gda艅sku sprawozdanie obejmuj膮ce okres jej kadencji oraz przekazuje Radzie Naukowej prowadzon膮 dokumentacj臋.Regulamin niniejszy zatwierdzi艂a Rada Naukowa Instytutu Morskiego w Gda艅sku na posiedzeniu w dniu 6 pa藕dziernika 2006 r.
 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies