Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Projekty Zbadanie różnorodności biologicznej przybrzeżnego, refugialnego głazowiska ...

Zbadanie różnorodności biologicznej przybrzeżnego, refugialnego głazowiska Rowy przy Słowińskim Parku Narodowym.

Projekt badawczy (2 PO4F 04528) finansowany jest przez Ministra Nauki i Informatyzacji. Czas realizacji projektu: kwiecień 2005 - grudzień 2006.

Kierownik tematu: Andrzej Osowiecki,
Rejon badań: Rowy (środkowe wybrzeże),
Zleceniodawca: Minister Nauki i Informatyzacji Warszawa,
Termin zakończenia: grudzień 2006 r.

Cel projektu

Zbadanie różnorodności biologicznej głązowiska ROWY na poziomie siedliskowym (habitatowym), taksonomicznym i genetycznym (wybranych gatunków).

W realizacji tematu SPE współpracuje z :

  • Zakładem Oceanografii Operacyjnej IM w Gdańsku (sonarowe mapowanie dna, wstępna delimitacja habitatów);
  • Zakładem Ochrony Środowiska IM w Gdańsku (analiza chemii osadów);
  • Instytutem Oceanografii UG (genetyka małży, meiobentos, okrzemki bentosowe);
  • Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i AMG (genetyka wybranych gatunków skorupiaków);

Głazowisko Rowy

Głazowisko Rowy zlokalizowane jest w strefie przybrzeżnej środkowego wybrzeża w pobliżu miejscowości Rowy. Zostało ono odkryte w 1997 r. podczas badań wód przylegających do Słowińskiego Parku Narodowego (Kruk-Dowgiałło 2000). Na niewielkiej powierzchni dna zidentyfikowano wówczas kilka rodzajów habitatów dennych. Głazowisko, mimo że znajduje się zaledwie 1,4 km od brzegu, nie podlega oddziaływaniu silnych czynników antropogenicznych, mimo że w jego pobliżu znajduje się niewielka rzeka Łupawa, w ujściu której położona jest mało eksploatowana przystań rybacka. Badania rozpoczęto latem 2005 r. W pierwszej kolejności przeprowadzono badania hydroakustyczne, gdyż dane o zasięgu głazowiska były nieprecyzyjne. Dokonano tego na podstawie badań pasa dna sonarem w przedziale głębokości 5-15 m na powierzchni 28 km2.

Wyniki wstępnego skanowania sonarem - mapa w skali 1:1000
Wynik wstępnego skanowania sonarem - mapa w skali 1: 10000 rejonu w pobliżu miejscowości Rowy, badanego w 2005 r. (ZOO IM w Gdańsku)


Następnie wyznaczono mniejszy obszar badań o wymiarach 500 m x 500 m, charakteryzujący się największym zróżnicowaniem habitatów i ponownie przeprowadzono skanowanie tego fragmentu dna w większej skali, pozwalającej na precyzyjne wyznaczenie typów i granic habitatów dennych.

Szczegółowy obraz rejonu badań poligonu
Szczegółowy obraz rejonu badań, poligonu o boku 500m, z wyznaczonymi stanowiskami poboru prób w rejonie miejscowości Rowy, badanego w 2005 r. (ZOO IM w Gdańsku)


Na podstawie analizy mapy sonarowej wybrano 8 stanowisk reprezentujących różne typy osadu, stanowiących odmienne siedliska denne: piaszczysty stok (H), żwir i piasek na podłożu gliniastym (G), piasek na glinie (E), bruk kamienny (B), duże kamienie na podłożu żwirowym (D) oraz skupiska średniej wielkości kamieni z dużymi głazami (A, C, D). Z każdego stanowiska przeanalizowano faunę poroślową oraz faunę naroślinną pobraną w próbach makrofitów. Wyniki analiz biologicznych i pomiarów hydroakustycznych wykazały, że na niewielkiej powierzchni dna występowały zespoły denne różniące się między sobą bogactwem gatunkowym, liczebnością i biomasą.

Charakterystyka siedlisk wyznaczonych metodą hydroakustyczną oraz wyniki badań biologicznych wykonanych w rejonie głazowiska Rowy w 2005 r.

Charakterystyka siedlisk wyznaczonych metodą hydroakustyczną


Analizy pozostałych elementów jakości biologicznej w toku...

Efektem projektu będzie między innymi tommonografii poświęcony różnorodności biologicznej głazowiska Rowy.

Jeszcze w porcie w Rowach Mozolne zakładanie sprzętu Chwila przed zanurzeniem Chwila przed zanurzeniem
Fragment wraku na stacji badawczej Fragment wraku na stacji badawczej Fragment wraku na stacji badawczej Fragment wraku na stacji badawczej
Fragment wraku na stacji badawczej Fragment wraku na stacji badawczej Fragment wraku na stacji badawczej Fragment wraku na stacji badawczej
Fragment wraku na stacji badawczej . Fragment wraku na stacji badawczej Fragment wraku na stacji badawczej Fragment wraku na stacji badawczej

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies