TEDIM jako platforma współpracy w regionie Morza Bałtyckiego

TEDIM jako platforma współpracy w regionie Morza Bałtyckiego
Program TEDIM powstał w 1995 r. w celu promowania międzynarodowego transportu towarów między państwami Unii Europejskiej i państwami regionu m. Bałtyckiego, łącznie z Rosją.

Wspólny program rozwoju TEDIM został utworzony na podstawie porozumienia między Ministerstwem Transportu i Komunikacji Finlandii, Ministerstwem Transportu Rosji, władzami miasta Sankt Petersburg oraz Ministerstwem Transportu Republiki Federalnej Niemiec. Estonia przystąpiła do TEDIM już w 1996 r.

Obecnie stałymi członkami Programu TEDIM są: Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska (od września 2001 r.) i Rosja; Szwecja i Dania występują jak do tej pory w charakterze obserwatora.

Program TEDIM jest już dobrze znany i ceniony w całej Europie. Wszystkie państwa regionu Morza Bałtyckiego czynnie uczestniczą w tym programie. Ten ponadnarodowy publiczno-prywatny program stał się już formą współpracy między władzami publicznymi i podmiotami komercyjnymi, które działają w sferze przemysłu, handlu i logistyki. Projekty TEDIM mają często charakter pilotażowy i znajdują zastosowanie nie tylko w obszarze Programu TEDIM, ale także w innych obszarach Europy. Liczba projektów realizowanych "pod parasolem" TEDIM rośnie z roku na rok, obejmując coraz szerszy zakres i wzbogacany coraz głębszą treścią.

TEDIM jest nie tylko programem, ale także spełnia funkcję elastycznego forum koordynacyjnego i dyskusyjnego. TEDIM tworzy płaszczyznę integrującą wiele indywi­dualnych projektów rozwojowych realizowanych według wymagań firm prywatnych i operatorów w zakresie usług transportowych i handlowych oraz związanych z tym potrzeb logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjnej.

Początkowo program TEDIM zmierzał do zwiększenia konkurencyjności tran­sportu towarowego z uwzględnieniem drogi morskiej w basenie M. Bałtyckiego i w obszarach przyległych poprzez obszerne zastosowanie zaawansowanych systemów telematycznych w międzynarodowym transporcie i logistyce. Szczególną uwagę po­święcono wspólnym normom technicznym i standardom, a także współdziałaniu służb celnych.

W 1998 r. Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny opracował strategię, która stanowi uzupełnienie i rozwinięcie pierwotnego zakresu działalności TEDIM. Po­szerzony program TEDIM oprócz zagadnień logistyki międzynarodowego transportu uwzględnia bardziej potrzeby północnej Europy. W szczególności są to problemy uzgodnienia wspólnych przepisów prawnych, zasad opodatkowania i procedur celnych.


Oficjalna strona programu TEDIM: www.tedim.com
 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies