Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Wydawnictwa Modelowanie klastr贸w gospodarki morskiej

Modelowanie klastr贸w gospodarki morskiej


Modelowanie klastr贸w gospodarki morskiej


Pr. pod kier. M. Grzybowskiego. Instytut Morski w Gda艅sku, Gda艅sk 2009, ss. 84, rys. 12. ISBN 978-83-62438-03-7

Cena: 26,00 z艂

 

 

 

 

Opis:


Niniejsze opracowanie stanowi odr臋bn膮 cz臋艣膰 bada艅, kt贸rego przedmiotem by艂y przemys艂y morskie i ich otoczenie wchodz膮ce w sk艂ad gospodarki morskiej. W podj臋tych badaniach, ze wzgl臋du na kr贸tki okres bada艅 (1 rok) skoncentrowano si臋 na podej艣ciu pragmatycznym. Niniejsze opracowanie jest wynikiem konsekwentnego wype艂niania podstawowych funkcji bada艅 naukowych w toku ca艂ego procesu. Modelowanie klastr贸w gospodarki morskiej jest wi臋c wynikiem podej艣cia teoretycznego, polegaj膮cego na konfrontowaniu aktualnie funkcjonuj膮cych teorii, w potrzebie ich korygowanie i d膮偶enie do konstruowania na ich podstawie nowych (uzasadnionych naukowo) teorii i praw naukowych, metodologicznego, polegaj膮cego na rozwijaniu instrumentarium badawczego przy tworzeniu nowych hipotez, empirycznej weryfikacji, doszukiwanie si臋 istotnych zmiennych i ich wska藕nik贸w, a tak偶e na analizie tych zmiennych oraz ustalaniu zwi膮zku i zale偶no艣ci w badanych zjawiskach i procesach oraz podej艣cia praktycznego, polegaj膮cego na budowie modeli weryfikowanych empirycznie i w konsekwencji wdra偶anych do praktyki.

Podstawowym celem tej cz臋艣ci pracy badawczej by艂o wi臋c uog贸lnienie problematyki gospodarki morskiej w taki spos贸b, by pogodzi膰 punkty widzenia polityk贸w i praktyk贸w gospodarczych, przedstawicieli administracji i naukowc贸w.

W przypadku bada艅 dotycz膮cych modelowania gospodarki morskiej uznano, 偶e nale偶y rozwi膮za膰 nast臋puj膮ce podstawowe problemy badawcze, kt贸re okre艣lono w formie nast臋puj膮cych pyta艅:
1.    Co sk艂ada si臋 na model identyfikacyjny polskiej gospodarki morskiej?
2.    Jaki powinien by膰 model optymalizacyjny polskiej gospodarki morskiej?
3.    Jakie przes艂anki sprawiaj膮, 偶e powstaje i funkcjonuje klaster morski?
4.    Jakie jest w warunkach wsp贸艂czesnych prawo w gospodarce morskiej?

Jak syntez臋 wielowymiarowych bada艅 nad przemys艂ami morskimi podj臋to si臋 pr贸by modelowania gospodarki morskiej. Wyniki analizy bada艅 empirycznych przedstawiono w 4 rozdzia艂ach. W rozdziale 1. zbudowano model jako艣ciowy (identyfikacyjny) gospodarki morskiej. Zosta艂 on poprzedzony systematyk膮 gospodarki morskiej, a nast臋pnie opisany za pomoc膮 czterech atrybut贸w: dziedziny i celu modelowania oraz zbioru element贸w, relacji i zasad determinuj膮cych dzia艂anie sektora gospodarki morskiej. Zaprezentowany model identyfikacyjny ma charakter opisowy, a ogromna z艂o偶ono艣膰 modelowanego obszaru sprawia, 偶e prezentowany model ma charakter og贸lny i jedynie sygnalnie podejmuje zasadnicze kwestie identyfikacyjne, kt贸re stanowi膮 o to偶samo艣ci gospodarki morskiej.

Istotnym rozwini臋ciem wcze艣niejszych rozwa偶a艅 jest zaprezentowany w rozdziale 2. optymalizacyjny model polskiej gospodarki morskiej. Mo偶e on zosta膰 wykorzystany do podejmowania optymalnych decyzji sterowniczych (mened偶erskich) w praktyce systemowej (biznesowej). Zgodnie z wymaganiami analizy systemowej model optymalizacyjny sektora gospodarki morskiej zosta艂 opisany za pomoc膮 dw贸ch zasadniczych struktur topologicznych obejmuj膮cych b臋d膮ce w dyspozycji zasoby statyczne i dynamiczne oraz kryterialne wska藕niki oceny spe艂niaj膮ce okre艣lone zbiory warunk贸w i ogranicze艅. Ko艅cowym efektem modelowania optymalizacyjnego s膮 prakseologiczne decyzje (procedury) planowania operacyjnego i optymalnego harmonogramowania zada艅 – przedsi臋wzi臋膰 planistycznych. Podrozdzia艂 ko艅czy nowa koncepcja polskiego klastra morskiego, kt贸ry powinien r贸偶ni膰 si臋 od podej艣cia typu holenderskiego. Powinien on mie膰 charakter regionalno-bran偶owy, z dominuj膮c膮 rol膮 funkcji regionalnych.

W rozdziale 3. przedstawiono definicj臋 klastra przemys艂owo-us艂ugowego i klastra opartego na wiedzy, odwo艂uj膮c si臋 do licznych przyk艂ad贸w, a nast臋pnie przedstawiono podstawowe przyk艂ady klastr贸w morskich funkcjonuj膮cych w Europie. Na tej podstawie opracowano podstawy metodyczne tworzenia klastra morskiego w uj臋ciu makroekonomicznym oraz uj臋ciu organizacyjnym. Klamr膮 spinaj膮c膮 badania jest dokonana w rozdziale 4. analiza prawa w gospodarce morskiej, bowiem wsp贸艂czesna gospodarka morska poszczeg贸lnych pa艅stw tworzy gospodark臋 艣wiatow膮, kt贸ra obrazuje coraz cz臋艣ciej sp贸jn膮 sie膰 stosunk贸w ekonomicznych i przyjmuje wymiar ponadnarodowy (np. nowoczesna lex mercatoria). W rozdziale wzi臋to pod uwag臋 zar贸wno kontekst globalny, europejski jak i polski.

Badania zosta艂y przeprowadzone w ramach projektu nr NN115 404435 pt. „Klaster przemys艂贸w morskich jako organizacja kreuj膮ca warto艣膰 dodan膮” prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego w ramach umowy nr 4044/B/H03/2008/35.

 

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies