Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Wydawnictwa Otoczenie i bezpiecze艅stwo gospodarki morskiej

Otoczenie i bezpiecze艅stwo gospodarki morskiej

Otoczenie i bezpiecze艅stwo gospodarki morskiej

Pr. pod kier. M. Grzybowskiego. Instytut Morski w Gda艅sku, Gda艅sk 2009, ss. 191, rys. 51, tab. 43. ISBN 978-83-62438-01-3

Cena: 45,00 z艂. 

 
 


Opis:


Przedsi臋biorstwa gospodarki morskiej wraz z post臋pem globalizacji s膮 coraz silniej uzale偶-nione od koniunktury gospodarczej. Otoczenie polityczne, technologiczne i spo艂eczne w sprz臋偶eniu ze zjawiskami gospodarczymi maj膮 silny wp艂yw na zmiany zachodz膮ce w przemy-s艂ach morskich i ich otoczeniu. Globalizacja rynk贸w finansowych, przemys艂owych, kon-sumpcyjnych oraz rynku si艂y roboczej sprawi艂y, 偶e dzia艂ania protekcjonistyczne wielu pa艅stw maj膮ce na celu ratowanie narodowych gospodarek morskich okaza艂y si臋 ma艂o skuteczne i nieefektywne ekonomicznie. Dodatkowym argumentem za badaniem otoczenia gospodarki morskiej by艂 fakt, 偶e zar贸wno rz膮dy jak i przedsi臋biorstwa gospodarki morskiej nie przewi-dzia艂y recesji, a wiele z nich nawet nie zareagowa艂o na pierwsze symptomy kryzysu finanso-wego w Stanach Zjednoczonych.

Nowym jako艣ciowo aspektem globalizacji sta艂o si臋 zagro偶enie proces贸w logistycznych. Lo-gistyki morskiej dotycz膮 wszystkie aspekty bezpiecze艅stwa, kt贸re odnosz膮 si臋 zar贸w¬no do bezpiecze艅stwa informacyjnego i fizycznego podmiot贸w (np. port贸w, statk贸w, platform wiertniczych, instalacji energetycznych offshore, instytucji otoczenia), jak r贸wnie偶 bezpie-cze艅stwa ludzi i 艂adunk贸w, w tym 艂adunk贸w niebezpiecznych. Dlatego uznano, 偶e nale偶y w badaniach podj膮膰 problematyk臋 zmian w otoczeniu w uj臋ciu globalnym i regionalnym jak r贸wnie偶 dokona膰 analizy problematyki bezpiecze艅stwa. Przyj臋to przy tym zasad臋 wyja艣niania podj臋tych problem贸w wed艂ug regu艂y – od og贸艂u do szczeg贸艂u – uwzgl臋dniaj膮c zasady selekcji i symplifikacji bada艅.

Otoczenie przedsi臋biorstw gospodarki morskiej postanowiono rozpocz膮膰 od analizy stanu i perspektywy rozwoju gospodarki globalnej uznaj膮c, 偶e w tym obszarze tkwi膮 g艂贸wne deter-minanty rozwoju przemys艂贸w morskich. Istotn膮 rol臋 na kierunki rozwoju gospodarki morskiej ma handel mi臋dzynarodowy. Dlatego starano si臋 zidentyfikowa膰 i opisa膰 g艂贸wne trendy i kie-runki jego rozwoju. Uznano przy tym, 偶e badanie gospodarki morskiej nie mo偶e odby膰 si臋 bez analizy jej otoczenia globalnego, zbadania dynamiki i struktury 艣wiatowej wymiany to-warowej oraz w tym kontek艣cie okre艣lenie miejsca gospodarki morskiej w otoczeniu global-nym. Recesja gospodarcza i zmiany w otoczeniu gospodarczym mia艂y istotny wp艂yw na rynki frachtowe, co sta艂o si臋 przedmiotem odr臋bnych bada艅. Bior膮c pod uwag臋 najbli偶sze otoczenie polskiej gospodarki morskiej uznano r贸wnie偶 za niezb臋dne zidentyfikowanie aktualnego stanu przemian w regionie ba艂tyckim oraz zmian w makroekonomicznych czynnikach rozwoju transportu towarowego i port贸w morskich w Polsce.

Bezpiecze艅stwo w gospodarce morskiej sta艂o si臋 w dobie globalizacji niezwykle wa偶nym i odr臋bnym przedmiotem bada艅. Podstaw膮 rozwa偶a艅 szczeg贸艂owych sta艂a si臋 analiza bezpie-cze艅stwa jako kategorii ontologicznej, od kt贸rej mo偶na by艂o przej艣膰 do bada艅 zmian charakte-ru wsp贸艂czesnego terroryzmu w odniesieniu do zagro偶enia 偶eglugi handlowej oraz jej zagro-偶enia konfliktami zbrojnymi. Ze wzgl臋du na to, 偶e porty i ich najbli偶sze otoczenie stanowi膮 szczeg贸lnie wra偶liwy punkt w 艂a艅cuchu transportowym, przedstawiono koncepcj臋 systemu zarz膮dzania bezpiecze艅stwem portowej infrastruktury krytycznej oraz rozwi膮zanie polegaj膮ce na detekcji i przeciwdzia艂aniu morskim zagro偶eniom asymetrycznym.

Przedstawione wyniki bada艅 s膮 efektem pracy interdyscyplinarnego zespo艂u w sk艂ad kt贸rego weszli pracownicy naukowi Politechniki Gda艅skiej, Akademii Morskiej w Szczecinie i Aka-demii Morskiej w Gdyni, Uniwersytetu Szczeci艅skiego, Dolno艣l膮skiej Szko艂y Wy偶szej, Instytutu Bada艅 nad Bezpiecze艅stwem, Centrum Techniki Morskiej oraz Insty¬tutu Morskiego w Gda艅sku, w kt贸rym badania koordynowano.

Badania zosta艂y przeprowadzone w ramach projektu nr NN115 404435 pt. „Klaster przemy-s艂贸w morskich jako organizacja kreuj膮ca warto艣膰 dodan膮” prowadzonego na zlecenie Mini-sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego w ramach umowy nr 4044/B/H03/2008/35.

 

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies