Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Wydawnictwa Przemys艂y morskie w gospodarce globalnej

Przemys艂y morskie w gospodarce globalnej

Przemys艂y morskie w gospodarce globalnej

Pr. pod kier. M. Grzybowskiego. Instytut Morski w Gda艅sku, Gda艅sk 2009, ss. 202, rys. 34, tab. 56. ISBN 978-83-62438-02-0

Cena: 46,00 z艂

 

 

 

 

 


Opis:


Zmiany w otoczeniu gospodarki morskiej sprawi艂y, 偶e we wszystkich jej obszarach r贸wnie偶 nast臋puj膮 przemiany, w niekt贸rych przypadkach tak radykalne, 偶e zmieniaj膮ce uk艂ad si艂 na rynkach globalnych, co mia艂o istotny wp艂yw r贸wnie偶 na zmiany w uk艂adach regionalnych. Globalizacja na rynkach przemys艂owych i konsumenckich spowodowa艂a, 偶e r贸s艂 popyt na us艂ugi i produkty przemys艂贸w morskich. Dynamicznie rozwin臋艂y si臋 us艂ugi i sieci logistyczne, a w nich szczeg贸lnie szybko post臋powa艂y zmiany w technologii i organizacji transportu morskiego oraz terminalach portowych. Nowa jako艣膰 powsta艂a w obszarze offshore. Przemiany w logistyce morskiej wygenerowa艂y popyt na nowe rozwi膮zania i inwestycje w przemy艣le budowy i remontu statk贸w. Globalizacja mia艂a r贸wnie偶 wp艂yw na zmiany w turystyce morskiej. Nast膮pi艂o r贸wnie偶 zapotrzebowanie na badania naukowe i kszta艂cenie kadr.

Celem podj臋tych bada艅 by艂o wi臋c ustalenie wp艂ywu globalizacji na zmiany rynkowe w najwa偶niejszych obszarach gospodarki morskiej oraz podj臋cie pr贸by zidentyfikowania istotnych trend贸w w wybranych obszarach bada艅. Uznano, 偶e w艣r贸d najwa偶niejszych problem贸w badawczych by艂o ustalenie:
–    Jakie s膮 tendencje rozwoju port贸w morskich i jaki jest ich wp艂yw na otoczenie bli偶sze i dalsze?
–    Czy port lokalny mo偶e stanowi膰 baz臋 klastra przemys艂贸w morskich?
–    Jaki jest wp艂yw recesji gospodarczej na transport morski?   
–    Jak rozwijaj膮 si臋 w warunkach globalizacji sieci logistyczne i autostrady morskie?
–    Jakie ma aktualnie miejsce w gospodarce narodowej przemys艂 okr臋towy i jakie s膮 przebiegi cykl贸w 偶ycia rynk贸w w przemy艣le budowy statk贸w?
–    Jaki jest aktualny stan i kierunki rozwoju rynk贸w offshore?
–    Jak przedstawia si臋 w XXI wieku turystyka morska i jaki jest aktualny stan polskiej turystyki morskiej?
–    Jak nauka i edukacja morska reaguje na zmiany na rynku globalnym?    

W realizacji postawionego celu i problem贸w badawczych wykorzystano metody stosowane w analizach rynku, kt贸rych podstaw膮 by艂a analiza danych statystycznych. Badania diagnostyczne stanowi艂y podstaw臋 do prowadzenia bada艅 weryfikacyjnych, g艂贸wnie typu indukcyjnego.

Mimo tego, 偶e badania prowadzono w okresie recesji starano si臋 uchwyci膰 najwa偶niejsze trendy wyst臋puj膮ce w gospodarce morskiej ko艅ca pierwszej dekady XXI wieku. W wyniku bada艅 ustalono, 偶e globalizacja gospodarki sprawi艂a, i偶 przemys艂y morskie dostosowa艂y si臋 do rosn膮cego popytu i umocni艂y swoje miejsce w gospodarce globalnej. Wyniki bada艅 przedstawiono w dw贸ch cz臋艣ciach.

Cz臋艣膰 pierwsz膮 po艣wi臋cono portom, transportowi i logistyce morskiej. W portach morskich dostosowanie do rynku globalnego i rosn膮cego popytu na przewozy mi臋dzy kontynentami znalaz艂o swoje odbicie w wysokich nak艂adach inwestycyjnych w rozw贸j technologii prze艂adunk贸w i dzia艂aniach modernizacyjnych w infrastrukturze i suprastrukturze. Dzi臋ki temu porty morskie maj膮 wa偶ny wp艂yw na rozw贸j region贸w nadmorskich. Z bada艅 wynika, 偶e nie tylko du偶e porty przyczyniaj膮 si臋 do rozwoju region贸w, ale r贸wnie偶 port lokalny mo偶e stanowi膰 baz臋 klastra przemys艂贸w morskich. Istotn膮 cz臋艣ci膮 bada艅 by艂o okre艣lenie wp艂ywu recesji gospodarczej na zmiany w transporcie morskim 艂adunk贸w masowych i drobnicy, kt贸re w r贸偶nym stopniu odczu艂y wahania popytu na g艂贸wnych rynkach zbytu. W trakcie bada艅 rynkowych stwierdzono, 偶e mimo recesji logistyka morska szybko si臋 rozwija, a jej rola w tworzeniu warto艣ci dodanej w gospodarce narodowej wci膮偶 ro艣nie. W Unii Europejskiej rozwijaj膮 si臋 sieci logistyczne i autostrady morskie, z czego korzystaj膮 r贸wnie偶 polskie porty.

Cz臋艣膰 drug膮 bada艅 po艣wi臋cono przemys艂owi okr臋towemu i offshore, turystyce i morskiej nauce i edukacji. W trakcie bada艅 zidentyfikowano cykle 偶ycia rynk贸w w przemy艣le budowy statk贸w oraz dokonano analizy przemys艂u okr臋towego, staraj膮c si臋 uchwyci膰 jego zna¬czenie w tworzeniu warto艣ci dodanej w gospodarce narodowej. Przedmiotem odr臋bnych bada艅 by艂y rynki offshore ropy naftowej, gazu ziemnego i energii wiatrowej, turystyka morska oraz nauka i edukacja morska.

Badania prowadzi艂 interdyscyplinarny zesp贸艂, w sk艂ad kt贸rego weszli pracownicy naukowi Akademii Morskiej w Gdyni, Uniwersytetu Szczeci艅skiego, Wy偶szej Szko艂y Turystyki i Hotelarstwa oraz Instytutu Morskiego w Gda艅sku, w kt贸rym badania koordynowano. Badania zosta艂y przeprowadzone w ramach projektu nr NN115 404435 pt. „Klaster przemys艂贸w morskich jako organizacja kreuj膮ca warto艣膰 dodan膮” prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego w ramach umowy nr 4044/B/H03/2008/35.

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies