Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej - projekty w trakcie realizacji

SUBMARINER - Zr贸wnowa偶one korzystanie z zasob贸w Morza Ba艂tyckiego

 

Region Morza Ba艂tyckiego (RMB) stoi przed ogromnymi wyzwaniami zwi膮zanymi z zagro偶eniami 艣rodowiska naturalnego. Tymczasem nowe technologie oraz rosn膮ca wiedza stwarzaj膮 mo偶liwo艣ci dla nowych form wykorzystania ekosystem贸w morskich, kt贸re w przysz艂o艣ci mog膮 okaza膰 si臋 nie tylko sukcesem komercyjnym, ale tak偶e mog膮 przyczyni膰 si臋 do rozwi膮zywania problem贸w z ochron膮 艣rodowiska.


SUBMARINER daje podstawy dla dalszego rozwoju innowacyjnych form wykorzystywania zasob贸w Morza Ba艂tyckiego, poszukuj膮c takich rozwi膮za艅, kt贸re maj膮 charakter przyjazny dla 艣rodowiska, i kt贸re jednocze艣nie s膮 korzystne ekonomicznie. Dzi臋ki temu projekt ten przyczynia si臋 do realizowania celu Programu Regionu Morza Ba艂tyckiego  2007-2013, a mianowicie do uczynienia Regionu Morza Ba艂tyckiego modelowych regionem dla zr贸wnowa偶onego zarz膮dzania obszarami morskimi.

 

 

Wi臋cej…
 

Projekt Ba艂tyku 21- Eco Region
(EcoRegion)

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionu Morza Ba艂tyckiego  2007 - 2013

 

Wi臋cej…
 

MyOcean

Development and pre-operational validation of upgraded GMES Marine Core Services and capabilities
Budowa i pre-operacyjna walidacja udoskonalonych Podstawowych Serwis贸w Morskich GMES i ich potencja艂u

7 Program Ramowy UE (2007 – 2012)

Partnerzy projektu

 • GIP Mercator Ocean
 • UK Met Office
 • Hellenic Centre for Marine Research
 • IFREMER
 • Meteorologisk Institutt Oslo
 • BSH i inni

Kr贸tki opis projektu

Celem projektu jest zbudowanie zintegrowanego europejskiego systemu monitoringu i prognoz morskich (wdro偶enie Podstawowych System贸w Morskich GMES). Serwis projektu MyOcean zapewni najlepsze dost臋pne informacje o oceanie w wielkiej skali (globalnie) oraz w skali regionalnej (morza europejskie), w oparciu o obserwacje zdalne i in situ oraz ich asymilacj臋 w tr贸jwymiarowych modelach symuluj膮cych temperatur臋 i zasolenie wody, pr膮dy morskie, parametry zlodzenia, pierwotne ekosystemy itp.
Bezpiecze艅stwo 偶eglugi, zapobieganie rozlewom olejowym, zarz膮dzanie zasobami morza, badania zmian klimatu, prognozy sezonowe, dzia艂alno艣膰 w strefie brzegowej, s艂u偶ba lodowa, badanie jako艣ci i zanieczyszczenia w贸d s膮 tylko niekt贸rymi z planowanych zastosowa艅 wynik贸w projektu.

Wi臋cej: http://www.myocean.eu.org/

 

SPICOSA

Science an Policy Integration for COastal System Assessment
Wsp贸艂praca nauki - polityki w zintegrowanym zarz膮dzaniu obszarami przybrze偶nymi

6 Program Ramowy UE (2007 – 2011)

Partnerzy projektu

 • Uniwersytet Gda艅ski
 • IFREMER
 • Scottish Association for Marine Science
 • Delft Hydraulics
 • JRC Institute for Environment and Sustainability
 • oraz inne instytuty i uniwersytety

Kr贸tki opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie modelu, kt贸ry pozwoli na pokazanie wzajemnych relacji pomi臋dzy polityk膮, spo艂ecze艅stwem, ekonomi膮, 艣rodowiskiem i nauk膮 oraz na prognozowanie skutk贸w decyzji politycznych w europejskich strefach przybrze偶nych.

Wiecej: http://www.spicosa.eu/

 

EfficienSea

Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea
Wydajny, bezpieczny i zr贸wnowa偶ony transport na morzu

Europejska Wsp贸艂praca Terytorialna 2007-2013
BSR Programme
(2009 – 2011)

Partnerzy projektu

 • Akademia Morska w Szczecinie,
 • Akademia Morska w Gdyni,
 • Instytut 艁膮czno艣ci PIB,
 • Urz膮d Morski w Gdyni,
 • Danish Maritime Administration
 • Swedish Maritime Administration,
 • Swedish Transport Agency,
 • Finnish Maritime Administration,
 • Norwegian Coastal Administration,
 • Norwegian Centre of Expertise Maritime,
 • i inni

Kr贸tki opis projektu

Celem projektu jest poprawa stanu 艣rodowiska Morza Ba艂tyckiego ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem ochrony 艣rodowiska i bezpiecze艅stwa 偶eglugi. Projekt obejmuje szereg zagadnie艅 zwi膮zanych z zapewnieniem wydajnego i bezpiecznego a tym samym zr贸wnowa偶onego transportu na Morzu Ba艂tyckim (m.in. edukacja, planowanie przestrzenne, elektroniczna nawigacja morska, analiza ryzyka i oceny zagro偶e艅, dynamiczne zarz膮dzanie kryzysem). Instytut Morski w Gda艅sku jest zaanga偶owany w dzia艂aniu tematycznym: "Dane o ruchu statk贸w i planowanie przestrzenne”, kt贸re obejmuje problemy zwi膮zane z jako艣ci膮 danych u偶ywanych do analiz transportu morskiego i szacowaniem ryzyka zagro偶enia dla obszar贸w przybrze偶nych.
W projekcie wykorzystane zostan膮 wyniki pomiar贸w hydrograficznych i oceanograficznych z obszaru po艂udniowego Ba艂tyku, wykonane przez Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej przy u偶yciu P艂ywaj膮cego Laboratorium IMOR.

Wi臋cej: http://www.efficiensea.org/

 

BaltSeaPlan

Planning the future of the Baltic Sea
Planowanie Przestrzenne na Ba艂tyku

Europejska Wsp贸艂praca Terytorialna 2007-2013
BSR Programme
(2009 – 2011) 

Partnerzy projektu

 

 • Urz膮d Morski w Gdyni
 • Urz膮d Morski w Szczecinie
 • BSH
 • WWF - Germany
 • Ministry of Transport, Building and Regional Development Mecklenburg-Vorpommern
 • National Environmental Research Institute (NERI)
 • Danmarks Milj酶unders酶gelser (DMU) Aarhus University
 • Royal Institute of Technology (KTH)
 • Swedish Environmental Agency (SEPA)
 • G枚teborgs Universitet, Dept of Marine Ecology
 • Estonian Marine Institute of University of Tartu
 • Baltic Environmental Forum (BEF) Estonia
 • Coastal Research and Planning Institute (CORPI), Klaip臈da University
 • Centre of Marine Research
 • Baltic Environmental Forum (BEF) Latvia
 • Baltijas Vides Forums

Kr贸tki opis projektu

Projekt BaltSeaPlan realizowany jest w celu upowszechnienia planowania przestrzennego na morzu w krajach regionu Morza Ba艂tyckiego. Zadaniem obejmuj膮cym wszystkich partner贸w projektu jest opracowanie "wizji rozwoju" Morza Ba艂tyckiego, czyli syntezy plan贸w rozwojowych poszczeg贸lnych pa艅stw regionu i stworzenie jednego, wsp贸lnego strategicznego planu przestrzennego.

Wi臋cej: http://www.baltseaplan.eu/

 

BRISK

Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea
Regionalne aspekty ryzyka rozlew贸w olejowych i innych substancji niebezpiecznych na Morzu Ba艂tyckim

1_1.png

Europejska Wsp贸艂praca Terytorialna 2007-2013
(BSR Programme)
(2009 – 2011) 

Partnerzy projektu

 • Urz膮d Morski w Gdyni
 • Admiral Danish Fleet HQ, National Operations Branch
 • Baltic Maritime Environment Protection commission (HELCOM)
 • Swedish Coast Guard (HQ)
 • Finnish Environment Institute (SYKE), Environmental Damage Division
 • Ministry of the Environment of Estonia, Water Department
 • State Environmental Service, Maritime and Inland Water Administration, Latvia
 • Lithuanian Marine Safety Administration, Maritime Rescue Cordination Centre
 • Central Command nfor Maritime Emergencies Germany (CCME)
 • Nongovernmental Education Centre Central Marine Research & Design Institute (CNIIMF), Russia

Kr贸tki opis projektu

Projekt jest odpowiedzi膮 na zwi臋kszaj膮ce si臋 ryzyko wypadk贸w i zagro偶e艅 艣rodowiska z nimi zwi膮zanymi w basenie Morza Ba艂tyckiego. Ryzyko to wzrasta z powodu zwi臋kszaj膮cego si臋 ruchu statk贸w, a w szczeg贸lno艣ci tankowc贸w w tym obszarze. Projekt ma za zadanie zwi臋kszenie gotowo艣ci r贸偶nego poziomu w艂adz do ewentualnych akcji zwalczania skutk贸w rozlew贸w. W ramach projektu wykonywana b臋dzie mi臋dzy innymi metoda modelowania matematycznego i przestrzenna analiza ryzyka wyst臋powania zagro偶e艅 dla 艣rodowiska zwi膮zanych z rozlewami substancji ropopochodnych. Pomiary hydrograficzne (mi臋dzy innymi echosond膮 wielowi膮zkow膮) i oceanograficzne z obszaru po艂udniowego Ba艂tyku wykonane b臋d膮 przez P艂ywaj膮ce Laboratorium IMOR.

Wi臋cej: http://www.helcom.fi/projects/on_going/en_GB/BRISK/

 

Broszura do probrania  (PDF - 2.07 MB)

 Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies