Działy i zespoły

ZESPÓŁ QHSE
ZESPÓŁ DS. STATKÓW BADAWCZYCH
DZIAŁ IT
ZESPÓŁ MECHATRONIKÓW ZOO
CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW
LUDZIE

ZESPÓŁ QHSE

 Zespół działa aktywnie w zakresie: Quality – Jakości, Health – Zdrowia, Safety – Bezpieczeństwa oraz Environment – Środowiska. Zespół wspiera i zachęca pracowników IM UMG do właściwego i odpowiedzialnego podejścia do wykonywania bezpiecznej pracy, biorąc pod uwagę jej wpływ na środowisko. Priorytetem działań jest zdrowie, jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska. Zespół QHSE, aby sprostać standardom i wymogom, propaguje i przestrzega zasady ciągłego doskonalenia, która umożliwia wdrażanie usprawnień na stanowisku pracy, oraz motywuje do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Takie działanie daje pewność, że usługa końcowa dla zamawiającego wyróżnia się wysoką jakością i jest realizowana w bezpiecznych warunkach. 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

 • wspieranie Dyrektora IM UMG w realizacji założeń Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ); 
 • wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas pracy wykonywanej na morzu i na lądzie; 
 • budowanie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy m.in. poprzez dążenie do minimalizowania i zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym oraz chorobom zawodowym. Ponadto organizowanie regularnych szkoleń i uświadamianie pracowników w zakresie zidentyfikowanych zagrożeń czy ryzyk związanych z wykonywaniem danej pracy; 
 • opracowanie i wdrażanie planów zapewnienia jakości, programów ochrony środowiska czy programów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla realizowanych projektów na morzu i na lądzie; 
 • systematyczne przeprowadzanie audytów wewnętrznych w ramach wdrożonego ZSZ oraz audytów drugiej strony; 
 • nadzorowanie spełnienia wymagań ZSZ zgodnego z normą ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 oraz utrzymanie ważności Certyfikatu ZSZ, uczestniczenie w nadzorowaniu wymagań prawnych i innych z zakresu jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 • ochrona środowiska poprzez działania eliminujące potencjalne szkody dla środowiska w realizowanych projektach; 
 • wdrażanie skutecznych metod komunikacji w celu zapewnienia prawidłowej jakości projektów oraz utrzymywanie stałego kontaktu z zamawiającym; 
 • prowadzenie prawidłowego nadzoru nad podwykonawcami, m.in. poprzez przeprowadzanie odpowiednio inspekcji jednostek, która decyduje o dopuszczeniu danej jednostki do projektu, oraz inspekcji QHSE – planowanej już na etapie realizacji projektów. 

KONTAKT 
Beata Klingenberg 

tel.: 58 301-16-41 
Beata.Klingenberg@im.umg.edu.pl

ZESPÓŁ 
DS. statków badawczych

Zespół do spraw statków odpowiada za zarządzanie i obsługę floty badawczych jednostek pływających będących w dyspozycji Instytutu Morskiego UMG, efektywnie współpracując z Działem Armatorskim UMG.   

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

 • nadzór nad prawidłową pracą jednostek; 
 • zapewnienie nadzoru nad załogą statku; 
 • zapewnienie stałej gotowości jednostek do pracy; 
 • kontrola dokumentacji i certyfikatów jednostek pływających oraz załogi statku; 
 • organizacja i nadzór nad bunkrowaniem paliwa; 
 • nadzór nad łańcuchem logistycznym związanym z mobilizacją i demobilizacją statku podczas realizacji rejsów badawczych; 
 • udział w pracach Zespołu QHSE związanych z aktualizacją i kontrolą przestrzegania przepisów wewnętrznych i projektowych; 
 • nadzór nad sprawnością techniczną statku, planowanie przeglądów, serwisów i napraw; 
 •  organizacja zaopatrzenia jednostki; 
 • udział w inspekcjach, audytach i kontrolach; 
 • wdrażanie nowych przepisów i wymagań związanych z SZB; 
 • kontakt z klientami czarterującymi jednostki pływające; 
 • współpraca z pozostałymi zespołami IM UMG w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zaplanowanych zadań; 
 • nadzór nad budżetem jednostek.  

  Zespół jest odpowiedziany za współorganizację planowania badań realizowanych przy użyciu jednostek badawczych pozostających w dyspozycji Instytutu Morskiego. Wspiera również pozostałe komórki przy logistyce, planowaniu i organizacji rejsów badawczych. Zespół obsługuje następujące jednostki pływające:  

 • r/v IMOR – flagowa jednostka badawcza Instytut Morskiego UMG, „Pływające laboratorium morskie na potrzeby przemysłu energetycznego i morskiego”. Przygotowany do realizacji wyspecjalizowanych prac pomiarowych i offshorowych; 
 • m/y IMOROS 2 – mała jednostka badawcza; 
 • m/y IMOROS 3 – mała jednostka badawcza; m/y IMOS 2 – ponton badawczy do wód płytkich.

KONTAKT 
Paweł Janowski  

tel.: 607 719 951
pjanowski@im.umg.edu.pl

DZIAŁ IT

Zespół IT tworzą informatycy i administratorzy sieci oraz systemów. Starają się utrzymać infrastrukturę w optymalnym stanie, zapewnić wydajną pracę i bezpieczne środowisko jej wykonywania. Zespół wspiera technicznie pracowników Instytutu, którzy realizują swoje obowiązki zdalnie. Pracownicy Działu, rozwijając system informatyczny Instytutu Morskiego, nieustannie poszukują nowych pomysłów na rozwiązanie problemów technicznych.   

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

 • zarządzanie systemami informatycznymi; 
 • budowa szkieletu sieci, segmentacja sieci; 
 • organizacja okablowania strukturalnego do infrastruktury telekomunikacyjnej; 
 • zarządzanie macierzami dyskowymi oraz dostępem do zestawów danych; 
 • zarządzanie komputerami hiperkonwergentnymi oraz wirtualnymi stacjami roboczymi; 
 • dbałość o bezpieczeństwo komputerów, sieci oraz serwerów; 
 • dbałość o odporność infrastruktury IT na awarie, wirusy, m.in. poprzez częste aktualizacje oprogramowania; 
 • naprawa zdalna oraz rozwiązywanie problemów z komputerami pracowników IM; 
 • konfiguracja i naprawa błędów w konfiguracji sieci; 
 • wdrażanie ułatwień dla użytkowników z dbałością o bezpieczeństwo danych.  

KONTAKT 
Kacper Minkowski  
tel.: 507 759 736
Kacper.Minkowski@im.umg.edu.pl

 
Adrian Pawlicki 
tel.: 511 464 351
Adrian.Pawlicki@im.umg.edu.pl


Arkadiusz Pragier
tel.: 505 376 549 
Arkadiusz.Pragier​@im.umg.edu.pl

ZESPÓŁ 
mechatroników ZOO

Zespół mechatroników ZOO dysponuje pracownią serwisową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do naprawy urządzeń i aparatury hydrograficznej oraz zarządza magazynem sprzętu pomiarowego. W pracowni serwisowej znajdują się m.in. bogato wyposażone stanowiska serwisowe zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi, urządzenia do druku 3D oraz urządzenia do badań termowizyjnych. Pracownia dysponuje także zbiornikami testowymi do przeprowadzania prób zanurzenia w toni wodnej oraz zbiornik ciśnieniowy do przeprowadzania prób na ciśnienie do 200 bar. Zespół współpracuje z Pracownią Mechaniczną mieszczącą się przy ul. Smoluchowskiego wyposażoną w zaawansowany sprzęt do obróbki skrawaniem. Pracownicy zespołu utrzymują oraz rozwijają potencjał badawczy Instytutu, współpracując z dostawcami i producentami sprzętu, a także modelując i wykonując samodzielnie części do urządzeń już nieprodukowanych. Tworzone są również autorskie systemy mocowań dla czujników i przyrządów pomiarowych. Magazyn sprzętu pomiarowego zawierający bogatą ofertę aparatury i urządzeń do badań morskich zarządzany jest w oparciu o system zarządzania jakością ISO 9001. Wsparciem operacyjnym dla pracowników Zespołu jest system informatyczny do zarządzania logistyką magazynową. Jednostka dysponuje takim sprzętem, jak m.in.: 

 • system pozycjonowania podwodnego USBL; 
 • echosondy jednowiązkowe oraz wielowiązkowe; 
 • wibrosonda; 
 • magnetometr i sonary boczne; 
 • pojazdy podwodne ROV; 
 • inercyjny system pozycyjny; 
 • pława monitoringu środowiska; 
 •   profilomierz osadów.

Na potrzeby własne oraz podmiotów zewnętrznych wykonywane są również pomiary termowizyjne urządzeń i instalacji elektrycznych.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

 • obsługa elektroniczna urządzeń pomiarowych na akwenach morskich i śródlądowych; 
 • zarządzanie logistyką magazynową wypożyczalni aparatury badawczo-pomiarowej; 
 • utrzymanie w gotowości sprawnego sprzętu pomiarowego; 
 • prowadzenie dokumentacji technicznej; 
 • wsparcie techniczne dla grup pomiarowych.  

KONTAKT 
Krzysztof Kwella  

tel.: 511 464 290 
Krzysztof.Kwella@im.umg.edu.pl

Centrum Obsługi Projektów

Zespół Centrum Obsługi Projektów zajmuje się koordynacją i kompleksową obsługą administracyjno-finansową krajowych i międzynarodowych projektów naukowych, badawczych, inwestycyjnych i komercyjnych realizowanych przez Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Służy wsparciem zakładom naukowym w ich działalności statutowej oraz działalności upowszechniającej naukę, m.in. w poszukiwaniu partnerów do wspólnych projektów, pozyskiwaniu źródeł finansowania, przygotowaniu wniosków projektowych, raportów merytorycznych i finansowych, organizacji spotkań partnerskich, konferencji, seminariów i warsztatów. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansującymi, partnerami biznesowym, ośrodkami akademickimi oraz innymi jednostkami naukowo-badawczymi zaangażowanymi we wspólnie realizowane przedsięwzięcia. 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

 • obsługa krajowych i zagranicznych projektów badawczych, rozwojowych, naukowych i inwestycyjnych realizowanych w ramach programów krajowych zarządzanych przez NCN, NCBiR, MEN, programów międzynarodowych, realizowanych w ramach UE, m.in. Krajowe i Regionalne Programy Operacyjne, Program Ramowy, Baltic Sea Region Programme, South Baltic Programme, BONUS, HORYZONT oraz innych programów i projektów międzynarodowych, w zakresie składania wniosków o dofinansowanie, pozyskiwania dotacji, zawarcia umów, kompleksowego rozliczania uzyskanych środków finansowych, składania wniosków o płatność, sporządzania raportów okresowych oraz wsparcia w ramach kontroli i audytów realizowanych projektów; 
 • obsługa administracyjno-finansowa krajowych i zagranicznych kontraktów komercyjnych; 
 • prowadzenie centralnego rejestru umów i zintegrowanej bazy zarządzania projektami, nadzór nad dokumentacją; 
 • sporządzanie raportów z działalności, sprawozdań i analiz, wprowadzanie danych dotyczących projektów i efektów naukowych do bazy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POLon; 
 • organizacja konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań, udział w sieci SUBMARINER Network, spotkaniach partnerskich i innych ważnych dla rozwoju Instytutu wydarzeniach.  

KONTAKT 
Joanna Licznerska-Bereśniewicz  

tel.: 605 334 443  
Joanna.Licznerska@im.umg.edu.pl

Skip to content