Projekty


Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl

Projekt badawczy (2 PO4F 04528) finansowany jest przez Ministra Nauki i Informatyzacji. Czas realizacji projektu: kwiecień 2005 - grudzień 2006.

Nr projektu: POPC.02.03.01-00-0062/18
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 2: „E-administracja i otwarty rząd”
Działanie nr 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”
Poddziałanie nr 2.3.1: „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”
---»

OKRES REALIZACJI:
od 2019-03-01 do 2022-05-28

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
15 261 546,00 zł

CEL:
Celem głównym Projektu jest zwiększenie cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego dzięki cyfrowemu udostępnieniu zasobów nauki z zakresu oceanologii.

PRODUKTY:
Głównym produktem Projektu jest Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych - system informatyczny zapewniający zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii. System eCUDO.pl składa się z systemu centralnego, modułu wyszukiwania i pozyskiwania metadanych z instytucji zewnętrznych oraz zintegrowanych systemów sfederowanych.

BENEFICJENT:
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

PARTNERZY:
Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Szczeciński
Akademia Pomorska w Słupsku