Projekty


Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa

Nr projektu: RPPM.01.01.01-22-0025/16
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 1: „Komercjalizacja wiedzy”
Działanie nr 1.1: „Ekspansja przez innowacje”
Poddziałanie nr 1.1.1: „Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020”
---»

OKRES REALIZACJI:
od 2017-01-01 do 2023-03-31

WARTOŚĆ PROJEKTU:
5 365 733,99 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
3 375 304,39 zł

CEL:
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie zysków rybaków dzięki komercjalizacji wyników projektu badawczo-wdrożeniowego (zakończonego „pierwszą produkcją”) realizowanego przez instytucje B+R i przedsiębiorców.

PRODUKTY:
Przedmiotem projektu jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFISH opartej o badania in situ, dane środowiskowe i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych oraz o numeryczne modelowanie parametrów hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych Zatoki Gdańskiej.

BENEFICJENT:
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

PARTNERZY:
Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów -

Skip to content