Publikacje i wydawnictwa

PUBLIKACJE NAUKOWE
WYDAWNICTWA
ZASOBY BIBLIOTECZNE
BIULETYN

Publikacje naukowe

2022: 


1.       Boniecka Helena. 2022. “Współczesne Doświadczenia i Trendy w Stosowaniu Sztucznego Zasilania Polskich Brzegów Morskich i Zalewów Ze Szczególnym Uwzględnieniem Półwyspu Helskiego.” Przegląd Geograficzny. 2022. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.1.2. 

2.       Dzierzbicka-Glowacka Lidia, Dawid Dybowski, Maciej Janecki, Ewa Wojciechowska, Beata Szymczycha, Dawid Potrykus, Artur Nowicki, Grażyna Pazikowska-Sapota, Grażyna Dembska, Katarzyna Szczepańska, et al. 2022. “Modelling the Impact of the Agricultural Holdings and Land-Use Structure on the Quality of Inland and Coastal Waters with an Innovative and Interdisciplinary Toolkit.” Agricultural Water Management 263 (April): 107438. https://doi.org/10.1016/J.AGWAT.2021.107438. 

3.       Janowski Lukasz, Karol Tylmann, Karolina Trzcinska, Stanislaw Rudowski, and Jaroslaw Tegowski. 2022. “Exploration of Glacial Landforms by Object-Based Image Analysis and Spectral Parameters of Digital Elevation Model.” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 60. https://doi.org/10.1109/TGRS.2021.3091771. 

4.       Janowski Lukasz, Radoslaw Wroblewski, Maria Rucinska, Agnieszka Kubowicz-Grajewska, and Pawel Tysiac. 2022. “Automatic Classification and Mapping of the Seabed Using Airborne LiDAR Bathymetry.” Engineering Geology 301 (May): 106615. https://doi.org/10.1016/J.ENGGEO.2022.106615. 


5.       Lednicka Barbara, Maria Kubacka. 2022. “Semi-Empirical Model of Remote-Sensing Reflectance for Chosen Areas of the Southern Baltic.” Sensors 2022, Vol. 22, Page 1105 22 (3): 1105. https://doi.org/10.3390/S22031105. 

6.       Lisimenka Aliaksandr, Adam Kubicki, and Maciej Kałas. 2022. “Bedforms Evolution in the Vistula River Mouth during Extreme Flood Event, Southern Baltic Sea.” Oceanologia 64 (1): 212–26. https://doi.org/10.1016/J.OCEANO.2021.10.005. 


7.       Popek Marzenna, Alina Dereszewska, Grazyna Dembska, and Grazyna Pazikowska-Sapota. 2022. “The Impact of Transport on the Quality of Water in the Port of Gdynia.” TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 16 (1): 167–73. https://doi.org/10.12716/1001.16.01.20. 

8.       Szmytkiewicz, Piotr, Marek Szmytkiewicz, Rafał Ostrowski, and Tomasz Marcinkowski. 2022. “Determination of the Optimal Groin Length on a Sandy Multibar Shore of a Nontidal Sea: Case Study of the Hel Peninsula, Poland, South Baltic Sea.” Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering 148 (4): 05022003. https://doi.org/10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000714. 

9.       Wolska, Lidia, Leszek Łęczyński, Justyna Rogowska, Wojciech Ratajczyk, Monika Cieszynska-Semenowicz, Grażyna Dembska, and Katarzyna Szczepańska. 2022. “Gadolinium as Marker of Anthropogenic Inputs of Metals in Marine Sediments of the Gulf of Gdańsk.” Journal of Soils and Sediments, April. https://doi.org/10.1007/S11368-022-03213-Z.    


2021: 

10.   Panasiuk Anna and Marcin Kalarus. 2021. “Appendicularia (Tunicata) in an Antarctic Glacial Fjord–Chaotic Fjordic Structure Community or Good Indicators of Oceanic Water Masses?” Diversity 13 (March). https://doi.org/10.3390/d13120675. 

11.   Przedrzymirska Joanna, Jacek Zaucha, Helena Calado, Ivana Lukic, Martina Bocci, Emiliano Ramieri, Mario Caña Varona, Kazimierz Szefler, Monika Michałek, et al. 2021. “Multi-Use of the Sea as a Sustainable Development Instrument in Five EU Sea Basins,” March. 

12.   Pydyn Andrzej, Mateusz Popek, Maria Kubacka, and Łukasz Janowski. 2021. “Exploration and Reconstruction of a Medieval Harbour Using Hydroacoustics, 3-D Shallow Seismic and Underwater Photogrammetry: A Case Study from Puck, Southern Baltic Sea.” Archaeological Prospection 28 (4). https://doi.org/10.1002/arp.1823. 

13.   Trzcinska Karolina, Jarosław Tęgowski, Pawel Pocwiardowski, Łukasz Janowski, Jakub Zdroik, Aleksandra Kruss, Maria Rucińska, Zbigniew Lubniewski, and Jens von Deimling. 2021. “Measurement of Seafloor Acoustic Backscatter Angular Dependence at 150 KHz Using a Multibeam Echosounder.” Remote Sensing 13 (March). https://doi.org/10.3390/rs13234771. 

14.   Janowski Łukasz, Maria Kubacka, Andrzej Pydyn, Mateusz Popek, and Łukasz Gajewski. 2021. “From Acoustics to Underwater Archaeology: Deep Investigation of a Shallow Lake Using High-Resolution Hydroacoustics—The Case of Lake Lednica, Poland.” Archaeometry 63 (5). https://doi.org/10.1111/arcm.12663. 

15.   Janowski Łukasz, Radoslaw Wroblewski, Janusz Dworniczak, Mateusz Kolakowski, Karolina Rogowska, Michal Wojcik, and Juliusz Gajewski. 2021. “Offshore Benthic Habitat Mapping Based on Object-Based Image Analysis and Geomorphometric Approach. A Case Study from the Slupsk Bank, Southern Baltic Sea.” Science of The Total Environment 801: 149712. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149712. 

16.   Kalarus Marcin, and Anna Panasiuk. 2021. “Spatial Distribution Patterns of Appendicularians in the Drake Passage: Potential Indicators of Water Masses?” Diversity 13(7) (March). https://doi.org/10.3390/d13070286. 

17.   Kubacka Maria, Maciej Matczak, Maciej Kałas, Lucjan Gajewski, and Marcin Burchacz. 2021. “Weather Risk Management in Marine Survey Campaigns for the Offshore Investment Projects in the Polish Exclusive Economic Zone.” Weather, Climate, and Society 13 (4). https://doi.org/10.1175/WCAS-D-20-0168.1.      

Menadżer dyscypliny naukowej „Nauki o Ziemi i środowisku"
Maria Kubacka 
tel.: 511 464 319
Maria.Kubacka@im.umg.edu.pl

Wydawnictwa

Gospodarka morska. Przegląd statystyczny 2020, Instytut Morski, Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdańsk 2020

Gospodarka morska. Przegląd statystyczny jest publikacja cykliczną, która kontynuuje serię opracowań z zakresu statystyki morskiej będących wynikiem badań zainicjowanych przez Instytut Morski w Gdańsku już w 1960 r. Aktualna edycja 2020 jest 45. rocznikiem opracowanym przez Instytut. Początkowo ukazywał się on pod tytułem Morski rocznik statystyczny, a w ostatnich latach jako Gospodarka morska. Przegląd statystyczny. Publikacja zawiera podstawowe informacje o polskiej i światowej gospodarce morskiej z reguły za ostatnie trzy lata. Układ i zakres publikacji wzorowano na poprzednich opracowaniach, dążąc do zachowania ciągłości i porównywalności danych. 

Zachowano również podział na dwie części. Część pierwsza dotyczy polskiej gospodarki morskiej i obejmuje ważniejsze informacje o jej głównych gałęziach, branżach i przedsiębiorstwach. Część druga zawiera dane statystyczne dotyczące zjawisk w światowej gospodarce morskiej. Większość informacji zaczerpnięto z publikacji i materiałów Głównego Urzędu Statystycznego oraz ze sprawozdań i materiałów przedsiębiorstw i instytucji polskiej gospodarki morskiej. Dane zagraniczne są kompilowane na podstawie dostępnych roczników i innych źródeł zagranicznych.

Local ports as development centres, Instytut Morski, Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdańsk 2020

Studium ma na celu analizę portów lokalnych na litewskim, polskim, niemieckim, duńskim, szwedzkim i belgijskim wybrzeżu jako ośrodków rozwoju, zlokalizowanych wzdłuż międzynarodowej drogi wodnej E60. Badania przeprowadzono w ramach europejskiego projektu: Inland Blue Transport Connector E60 – INCONE60, w ramach pakietu roboczego 3 – Ekonomika transportu i analiza rynku, działanie D3.2.
Opracowanie stanowi kompleksową analizę stanu lokalnych portów morskich południowego Bałtyku oraz ich możliwości rozwojowych. 

Zidentyfikowano problemy, z jakimi borykają się zarządcy tych portów i przedstawiono potencjalne możliwości rozwoju. Kolejne rozdziały przedstawiają strukturę własnościową istniejącą w portach lokalnych obszaru południowego Bałtyku, szczegółowo opisują sześćdziesiąt portów lokalnych położonych wzdłuż drogi wodnej E60, analizują rolę lokalnych portów morskich południowego Bałtyku w rozwoju regionu przybrzeżnego oraz współzależności między portem i jego zapleczem regionalnym. Podsumowując, wydaje się, że polityka niebieskiego i zielonego wzrostu wprowadzona na poziomie UE może nadal mieć znaczący wpływ na rozwój portów lokalnych. Tym samym ostatni rozdział opracowania przedstawia niebieskie i zielone technologie już stosowane w portach lokalnych wzdłuż E60, a także szanse na ich wdrożenie w portach, które jeszcze nie funkcjonują w modelu niebieskiego lub zielonego wzrostu.  

Local ports and their impact on regional economy, Instytut Morski, Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdańsk 2020

Opracowanie jest analizą lokalnych portów na litewskim, polskim, niemieckim, duńskim, szwedzkim i belgijskim wybrzeżu oraz ich wpływu na gospodarkę regionalną. Został on przygotowany w ramach projektu europejskiego Inland Blue Transport Connector E 60 – INCONE60, w ramach pakietu roboczego 3 – Ekonomika transportu i analiza rynku, działanie D3.1.
Głównym przedmiotem analizy jest istniejący system transportowy regionu Południowego Bałtyku, w szczególności żegluga bliskiego zasięgu, żegluga śródlądowa, kolej i transport drogowy poszczególnych krajów.

 Kolejne rozdziały przedstawiają aktualny stan rozwoju międzynarodowej drogi wodnej E60, jej potencjalny wpływ na regiony przybrzeżne południowego Bałtyku i Morza Północnego, stan infrastruktury portowej i rodzaje ładunków obsługiwanych w poszczególnych portach oraz analizę kosztów dot. przeładunku ładunków. Opracowanie zawiera również studium przypadku portu Vordingborg jako prezentację wyżej poruszanych zagadnień. 

KONTAKT 
Marcin Burchacz 
tel.: 58 301 16 41 w. 35
Marcin.Burchacz@im.umg.edu.pl

ZASOBY BIBLIOTECZNE INSTYTUTU MORSKIEGO  

Zasoby biblioteczne Instytutu Morskiego stanowią zaplecze naukowe działające dla potrzeb Instytutu Morskiego UMG. Celem gromadzenia zasobów bibliotecznych w Instytucie jest systematyczne dostarczanie zakładom naukowym oraz pracowniom czasopism krajowych i zagranicznych, literatury fachowej i branżowej, specjalistycznych druków ciągłych i zwartych, wydawnictw udostępnianych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych oraz gromadzenie i wieczyste przechowywanie wszystkich wydawnictw własnych IM. 

Gromadzone jest tutaj piśmiennictwo głównie z zakresu teorii i budowy okrętów, budowy i eksploatacji mechanizmów okrętowych, nawigacji, oceanologii i hydrotechniki, budownictwa morskiego i portowego, pogłębiarstwa, nurkowania i robót podwodnych, floty, wyposażenia portów, ekonomiki transportu morskiego, prawa morskiego, handlu zagranicznego, geografii i historii regionu bałtyckiego oraz prac własnych IM (Wydawnictwa Wewnętrzne IM, Prace i Materiały IM).  

KONTAKT 
Sekretariat IM 
Dominika Ziobro
tel.: 58 301 16 41 
dominika.ziobro@im.umg.edu.pl

Z UWAGI NA REORGANIZACJĘ ZASOBY BIBLIOTECZNE INSTYTUTU MORSKIEGO NIE SĄ UDOSTEPNIANE DO ODWOŁANIA

Skip to content