Szkolenie dla pracowników wewnętrznych IM UMG  z korzystania z nowo powstałego systemu – Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych (eCUDO.pl).


W grudniu 2022r. w związku z zakończeniem realizacji projektu „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych (eCUDO.pl)” zostało zorganizowane dla wszystkich zainteresowanych pracowników Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni szkolenie z korzystania z nowo powstałego systemu – eCUDO.pl..
Szkolenie przygotował i przeprowadził kierownik projektu (części realizowanej po stronie IM UMG) p. Michał Wójcik, który był jednocześnie szefem zespołu IT odpowiedzialnego za wytworzenie centralnego systemu eCUDO.pl, pozwalającego na przeszukiwanie i przeglądanie danych oceanograficznych udostępnionych w systemach sfederowanych wszystkich partnerów projektu. Drugim prelegentem był p. Marcin Wichorowski, Kierownik Projektu eCUDO.pl przedstawiciel Lidera Projektu (IO PAN).
Marcin Wichorowski przedstawił genezę projektu eCUDO.pl, założenia i osiągnięcia projektu, możliwości korzystania z bogatych zasobów oceanograficznych Systemu oraz zaprezentował film promocyjny o projekcie.

Michał Wójcik przeprowadził praktyczne szkolenie z korzystania z Systemu eCUDO.pl, między innymi zaprezentował: System eCUDO.pl z punktu widzenia użytkownika, jego architekturę, format metadanych, publikowanie danych oraz szczegółowo dane geofizyczne z badań dna morskiego wprowadzone do systemu eCUDO.pl.

Przedstawił on również możliwości techniczne wprowadzenia nowych funkcjonalności oraz możliwości rozwoju systemu w przyszłości.

Szkolenie wewnętrzne realizowane było, jako jedno z zadań projektu i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II oś priorytetowa E-administracja, numer umowy o dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-0062/18-00. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://ecudo.pl/

Skip to content