CAPACITY4MSP - Strengthening the capacity of MSP stakeholders and decision makers

Samodzielna Pracownia Polityki Przestrzennej, w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, uczestniczy w kolejnym projekcie unijnym pod nazwą CAPACITY4MSP - Strengthening the capacity of MSP stakeholders and decision makers (Wzmocnienie potencjału interesariuszy i decydentów w procesie planowania przestrzennego obszarów morskich). Jest to projekt o charakterze ramowym a jego głównym celem jest stworzenie praktycznej i interaktywnej platformy współpracy służącej wymianie wiedzy i pogłębieniu dialogu pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za planowanie morskie, decydentami (Komisja Europejska, Grupa Robocza HELCOM-VASAB ds. MSP, itd.) oraz pozostałymi interesariuszami (przedstawicielami sektorów niebieskiej gospodarki czy organizacji środowiskowych, itp.). Stworzenie takiej platformy pozwoli na lepsze rozpoznanie rezultatów dotychczasowych unijnych projektów planistycznych (np.: BalticLINesBaltic InteGridBalticRIMBaltic Blue GrowthBalticSCOPEBONUS BaltSpaceBONUS BASMATIMUSESSeaPlanSpaceitp), poznanie ich wpływu, stworzenie potencjalnych synergii oraz pogłębienie i poszerzenie uzyskanej wiedzy. Istotną częścią projektu Capacity4MSP jest regularny kontakt z interesariuszami.

Najważniejszym produktami projektu będą:

  • syntetyczny raport podsumowujący wyniki unijnych projektów planistycznych w powiązaniu z trwającymi pracami nad planami morskimi w krajach Regionu Morza Bałtyckiego. Pozwoli to nie tylko na zebranie dorobku tych projektów i inicjatyw ale również zidentyfikuje potencjalne tematy dla dalszej współpracy w ramach mechanizmów finansujących UE czy przyszłej makroregionalnej polityki rozwoju Regionu;
  • mechanizmy wsparcia dla praktyków oraz decydentów w Regionie Morza Bałtyckiego, w celu:
  •     wdrożenia, monitoringu i ewaluacji planów,
  •     wykorzystania pan-bałtyckich danych planistycznych – dalsze wdrożenie bałtyckiego narzędzia - aplikacji BASEMAPS,
  •     wypracowania propozycji zinstytucjonalizowanego narzędzia wspierającego współpracę bałtycką,
  •     wsparcia wdrażania planów morskich w krajach spoza UE, m.in. w postaci stworzenia programu wdrażania MSP w Rosji;
  • seria między-sektorowych warsztatów tematycznych wzmacniających wiedzę i zaangażowanie interesariuszy;
  • Planners Forums – regularne spotkania planistów morskich pozwalające na bieżącą dyskusję najważniejszych wyzwań.   
     

Okres realizacji: 01.08.2019 - 31.03.2022
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 909,950.00 EUR
Więcej informacje na stronie projektu: https://vasab.org/project/capacity4msp/    

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
18.01.2024
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 18.01.2024