Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Seminarium dotycz膮ce projektu SMOCS

Dzia艂 Ochrony 艢rodowiska Zarz膮du Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Instytut Morski w Gda艅sku byli organizatorami seminarium dotycz膮cego projektu SMOCS - Sustainable Management of Contaminated Sediments in the Baltic Sea (Zr贸wnowa偶ona gospodarka zanieczyszczonymi osadami w Morzu Ba艂tyckim).

pobierz >> pdf (153 KB)

 

Informacja prasowa

W trakcie prowadzenia prac badawczych wykonywanych przez statek IMOR dokonuje si臋 wielu cennych odkry膰. Najnowsze urz膮dzenia pozwalaj膮 na bardzo precyzyjne pomiary. W ramach I Sympozjum Morskiej Geomorfologii organizowanej przez Instytut Morski w Gda艅sku uczestnicy i dziennikarze weszli na pok艂ad katamaranu IMOR, gdzie przyjrzeli si臋 pracy naukowc贸w.

pobierz >> pdf (156 KB)

 

INFORMACJA DLA MEDI脫W

"INFORMACJA DLA MEDI脫W"


Instytut Morski w Gda艅sku zaprasza na pok艂ad jednostki badawczej IMOR.


Szczeg贸艂owe informacje: pobierz >> informacje (PDF - 150KB)

 

I Sympozjum Morskiej Geomorfologii

Instytut Morski w Gda艅sku, Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej Stowarzyszenie Geomorfolog贸w Polskich

I Sympozjum Morskiej Geomorfologii

Metody Bada艅

Gda艅sk 8-9.12.2010 r.

 

komunikat z dnia 5.11 (PDF - 228 KB)

 

Przewodnik metodyczny do bada艅 terenowych i analiz laboratoryjnych element贸w biologicznych w贸d przej艣ciowych i przybrze偶nych.

W ramach Pa艅stwowego Monitoringu 艢rodowiska, na zam贸wienie G艂贸wnego Inspektoratu Ochrony 艢rodowiska, ze 艣rodk贸w Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej, w serii Biblioteka Ochrony 艢rodowiska ukaza艂 si臋: Przewodnik metodyczny do bada艅 terenowych i analiz laboratoryjnych element贸w biologicznych w贸d przej艣ciowych i przybrze偶nych.

Wi臋cej…
 

Konferencja 鈥濸orty lokalne 鈥 od wizji rozwoju do dzia艂ania鈥, 30 czerwca 2010

Konferencja „Porty lokalne – od wizji rozwoju do dzia艂ania”, 30 czerwca 2010

 

Instytut Morski w Gda艅sku zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w konferencji pt.: „Porty lokalne – od wizji rozwoju do dzia艂ania”, kt贸ra odb臋dzie si臋 30 czerwca 2010 r.  w siedzibie Instytutu Morskiego w Gda艅sku, D艂ugi Targ 41/42

Wi臋cej…
 

Mi臋dzynarodowa konferencja Baltic Master II Midway Conference, 5-6 maja 2010

Baltic Master II Midway
Conference - dokumentacja Konferencji


Instytut Morski w Gda艅sku, wraz z Liderem Projektu Baltic Master II - szwedzkim Regionem Blekinge zorganizowa艂 w dniach 5-6 maja 2010 w Gda艅sku mi臋dzynarodow膮 konferencj臋 Baltic Master II Midway Conference podsumowuj膮c膮 dotychczasowe prace w projekcie.

Baltic Master II, Maritime Safety - Transport and Environment in the South Baltic Sea Region (Baltic Master II, Bezpiecze艅stwo na morzu- transport i 艣rodowisko w regionie Po艂udniowego Ba艂tyku), to projekt maj膮cy na celu dalsz膮 integracj臋 艣rodowisk lokalnych oraz regionalnych dla wsp贸lnych dzia艂a艅 w dziedzinie poprawy stanu bezpiecze艅stwa morskiego.


G艂贸wnym za艂o偶eniem Projektu Baltic Master II, skupiaj膮cego 48 partner贸w ze wszystkich kraj贸w nadba艂tyckich, jest poprawa mechanizm贸w reagowania s艂u偶b l膮dowych w razie wyst膮pienia morskich rozlew贸w olejowych oraz usprawnienie dzia艂a艅 zapobiegaj膮cych zanieczyszczeniom  spowodowanym przez transport morski.

Wi臋cej…
 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Porty lokalne 鈥 obci膮偶enie dla samorz膮d贸w czy d藕wignia rozwoju?

Instytut Morski w Gda艅sku zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w konferencji pt.: „Porty lokalne – obci膮偶enie dla samorz膮d贸w czy d藕wignia rozwoju ? ” kt贸ra odb臋dzie si臋 2 grudnia 2009 w siedzibie Instytutu Morskiego w Gda艅sku, D艂ugi Targ 41/42.

Podczas konferencji zostan膮 przedstawione rezultaty cz臋艣ci diagnostycznej bada艅 wykonanych w Instytucie Morskim w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego  pt.„Strategia aktywizacji nadba艂tyckich region贸w peryferyjnych wobec zjawiska marginalizacji ma艂ych port贸w w Polsce” oraz podj臋ta zostanie dyskusja nad podstawowymi czynnikami rozwoju  port贸w lokalnych i zwi臋kszenia ich roli w regionie.

Wi臋cej…
 

Przysz艂e wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla cel贸w gospodarczych i ekologicznych

W dniach 21-22 pa藕dziernika w Gdyni odby艂a si臋 mi臋dzynarodowa konferencja po艣wi臋cona przysz艂ym formom wykorzystania polskiej przestrzeni morskiej do cel贸w gospodarczych i ekologicznych maj膮ca na celu rozpocz臋cie interdyscyplinarnej dyskusji na temat gospodarowania morzem, pog艂臋bienie wiedzy na temat przysz艂ych form u偶ytkowania przestrzeni morskiej oraz osi膮gniecie synergii pomi臋dzy procesami tworzenia KPZK, polskiej polityki morskiej i polityk sektorowych, oddzia艂uj膮cych na przestrze艅 morsk膮.

Konferencj臋 pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Infrastruktury zorganizowa艂 Instytut Morski w Gda艅sku z Katedr膮 Makroekonomii Uniwersytetu Gda艅skiego oraz Katedr膮 Bada艅 Miast i Region贸w Uniwersytetu Szczeci艅skiego.

Konferencja cieszy艂a si臋 niebywa艂ym zainteresowaniem: wzi臋艂o w niej udzia艂 168 os贸b, reprezentuj膮cych 28 podmiot贸w z sektora naukowego (pa艅stwowe i prywatne szko艂y wy偶sze, instytuty naukowe i jednostki naukowo-badawcze), gospodarczego (zarz膮dy port贸w, firmy pa艅stwowe i prywatne), administracji (w艂adze region贸w nadmorskich, urz臋dy morskie, w艂adze lokalne), oraz pozarz膮dowego (zrzeszenia, organizacje ekologiczne itd.).

Wi臋cej…
 

12 warsztaty naukowe uczestnik贸w Porozumienia HIROMB

W dniach 25-27 sierpnia 2009 r. w Instytucie Morskim w Gda艅sku odby艂y si臋 doroczne warsztaty naukowe Porozumienia HIROMB. Porozumienie HIROMB jest organizacj膮 zrzeszaj膮c膮 zainteresowane instytucje naukowe oraz s艂u偶by i administracje morskie wszystkich pa艅stw ba艂tyckich, kt贸re w swej dzia艂alno艣ci zajmuj膮 si臋 rozwojem i operacyjn膮 eksploatacj膮 wsp贸lnego hydrodynamicznego modelu o wysokiej rozdzielczo艣ci dla Morza Ba艂tyckiego o nazwie HIROMB (High Resolution Operational Model for the Baltic Sea). Takie spotkania odbywaj膮 si臋 ka偶dego roku w innym kraju, w tym roku gospodarzem i organizatorem spotkania (ju偶 po raz drugi) by艂 Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej IM. Spotkania maj膮 charakter roboczy i s艂u偶膮 wymianie informacji dotycz膮cej prac wykonanych w ostatnim roku przez poszczeg贸lnych uczestnik贸w porozumienia, kt贸re wi膮za艂y si臋 z rozwojem i doskonaleniem metod prognozowania warunk贸w hydrodynamicznych Ba艂tyku, prowadzenia obserwacji i pomiar贸w w r贸偶nych obszarach na morzu oraz wykorzystaniem prognoz modelu w r贸偶nych dziedzinach zwi膮zanych z oceanografi膮 operacyjn膮 oraz gospodark膮 morsk膮.

Wi臋cej…
 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Przysz艂e wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla cel贸w gospodarczych i ekologicznych

Szanowni Pa艅stwo,

Instytut Morski w Gda艅sku serdecznie zaprasza na mi臋dzynarodow膮 konferencj臋 i warsztaty pt. 鈥Przysz艂e wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla cel贸w gospodarczych i ekologicznych鈥 pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wi臋cej…
 

Program Europejskiej Wsp贸艂pracy Transgranicznej Regionu Morza Ba艂tyckiego

Baltic Sea RegionEU

Instytut Morski w Gda艅sku bierze udzia艂 w czterech mi臋dzynarodowych projektach realizowanych w ramach Programu Europejskiej Wsp贸艂pracy Transgranicznej Regionu Morza Ba艂tyckiego 2007-2013:

  • 鈥楳aritime Safety - Transport and Environment in the South Baltic Sea Region - Baltic Master II鈥, 鈥濨ezpiecze艅stwo na morzu - transport i 艣rodowisko w regionie Po艂udniowego Ba艂tyku鈥
  • 'Introducing Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea - BaltSeaPlan' - "Planowanie Przestrzenne na Ba艂tyku"
  • 'Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea - BRISK' - "Regionalne aspekty ryzyka rozlew贸w olejowych i innych substancji niebezpiecznych w Morzu Ba艂tyckim鈥
  • 'Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea - EfficienSea' 鈥 鈥淲ydajny, bezpieczny i zr贸wnowa偶ony transport na morzu"

Wszystkie ww. projekty s膮 wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wi臋cej…
 

Konferencja Polska-Hiszpania

Instytut MorskiPolsko Hiszpa艅ska Izba Gospodarcza

Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu l膮dowego pomi臋dzy Polsk膮 a Hiszpani膮

Warszawa, 27 maja 2009 r.

Informacja o konferencji:

Instytut Morski w Gda艅sku we wsp贸艂pracy z Polsko-Hiszpa艅sk膮 Izb膮 Gospodarcz膮 zorganizowa艂y mi臋dzynarodow膮 konferencj臋 nt: 鈥濼ransport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu l膮dowego pomi臋dzy Polsk膮 a Hiszpani膮鈥. Konferencja odby艂a si臋 w dniu 27 maja 2009 w Warszawie w Sali Konferencyjnej Ministerstwa Gospodarki.

Wi臋cej…
 

Konferencja dotycz膮ca EXPO 2010 w Szanghaju

Instytut MorskiMinisterstwo InfrastrukturyPoland Expo 2010 Shanghai

Spotkanie konsultacyjno 鈥 informacyjne nt. udzia艂u Polski w 艢wiatowej Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju

W dniu 12 stycznia 2009 r. z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury, w siedzibie Instytutu Morskiego w Gda艅sku, odby艂o si臋 spotkanie konsultacyjno 鈥 informacyjne w ca艂o艣ci po艣wi臋cone przygotowaniu programu prezentacji cz臋艣ci morskiej w ramach udzia艂u Polski w Wystawie 艢wiatowej Szanghaj Chiny 2010. Spotkanie otworzy艂a i poprowadzi艂a Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Anna Wypych 鈥 Namiotko, wraz z Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Wystawy 艢wiatowej EXPO 2010, S艂awomirem Majmanen. Spotkanie odby艂o si臋 z udzia艂em przedstawicieli w艂adz samorz膮dowych, urz臋d贸w miejskich Gda艅ska, Gdyni, Szczecina, 艢winouj艣cia i Elbl膮ga, zarz膮d贸w port贸w morskich, armator贸w, instytucji naukowo-badawczych oraz organizacji zrzeszaj膮cych przedsi臋biorc贸w sektora gospodarki morskiej.

Wi臋cej…
 

Mi臋dzynarodowe Forum Statystyki Morskiej 2008 International Maritime Statistics Forum 2008

W roku 2008 Instytut Morski w Gda艅sku by艂 gospodarzem kolejnej corocznej konferencji Mi臋dzynarodowego Forum Statystyki Morskiej (IMSF). By艂a to pierwsza konferencja tego typu w krajach Europy 艢rodkowo - Wschodniej, organizowana przy wsp贸艂pracy polskiego Ministerstwa Infrastruktury.

Organizacja przez Instytut Morski w Gda艅sku kolejnego spotkania uczestnik贸w Forum w Gda艅sku by艂a mo偶liwa dzi臋ki wsp贸艂pracy z Departamentem Transportu Morskiego i 呕eglugi 艢r贸dl膮dowej Ministerstwa Infrastruktury oraz 偶yczliwemu podej艣ciu Prezydenta Miasta Gda艅ska oraz Marsza艂ka. Sponsorami Konferencji by艂y przedsi臋biorstwa zwi膮zane z gospodark膮 morsk膮, kt贸re dostrzegaj膮 wag臋 i znaczenie statystyki morskiej dla funkcjonowania bran偶y. S膮 to; Gda艅ska Stocznia Remontowa, Zarz膮d Morskiego Portu Gda艅sk, Zarz膮d Morskiego Portu Gdynia, Ba艂tycki Terminal Drobnicowy Gdynia, Polskie Terminale w Szczecinie, Polski Rejestr Statk贸w oraz Chipolbrok.

Wi臋cej…
 

Baltic Master - najlepszy projekt morski w Europie

Projekt INTERREG III B Baltic Master , w kt贸rym Instytut Morski w Gda艅sku pe艂ni艂 rol臋 Lidera Pakietu Roboczego nr 2 i Partnera w pozosta艂ych Pakietach, zdoby艂 presti偶ow膮 nagrod臋 "European Regional Champion Awards" jako najlepszy europejski projekt morski.

Nagroda ta, do kt贸rej zg艂oszono pocz膮tkowo oko艂o 150 kandydatur, przyznawana jest przez EU Committee of Regions - organizacj臋 Unii Europejskiej oraz magazyn Regional Review.

Wi臋cej…
 

Seminarium "Ba艂tyckie Autostrady Morskie"

W dniu 14 grudnia 2008r. odb臋dzie si臋 seminarium zatytu艂owane "Ba艂tyckie Autostrady Morskie". Seminarium zosta艂o przygotowane wsp贸lnie przez Departament Transportu Morskiego i 呕eglugi 艢r贸dl膮dowej Ministerstwa Infrastruktury oraz Instytut Morski w Gda艅sku.

Wi臋cej…
 

Zmiana adresu Biblioteki Instytutu

Biblioteka Instytutu Morskiego zosta艂a PRZENIESIONA do budynku przy ul. Abrahama 1 w Gda艅sku.
Nowe dane teleadresowe:

Biblioteka Instytutu Morskiego w Gda艅sku
ul. Abrahama 1
80-307 Gda艅sk
tel. (058) 552-00-93 wew. 23,33
e-mail: monika.wojtczak[at]im.gda.pl, ewa.jesipowicz[at]im.gda.pl

 

Zmar艂 profesor dr hab. Maciej Krzy偶anowski

5 lipca 2008, w wieku 87 lat, zmar艂 profesor dr hab. Maciej Krzy偶anowski, kt贸ry ca艂ym swoim d艂ugim i owocnym 偶yciem zawodowym zwi膮zany by艂 z Instytutem Morskim.

Prof. dr hab. Maciej Krzy偶anowski , absolwent Uniwersytetu Pozna艅skiego, od pocz膮tku kariery zawodowej interesowa艂 si臋 handlem morskim.

W 1950 r. uzyska艂 stopie艅 doktora nauk ekonomicznym za prac臋 "Regu艂y sprzeda偶y cif w handlu zamorskim". W 1967 r. zosta艂 doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych z zakresu ekonomiki transportu, wydaj膮c ksi膮偶k臋 "Afryka艅skie rynki 偶eglugowe - przyczynek do krytyki systemu konferencyjnego". Tytu艂 naukowy profesora nadzwyczajnego uzyska艂 w 1970 r., a profesora zwyczajnego w 1979 r.

Przez lata aktywnie uczestniczy艂 w budowaniu pozycji Polski jako pa艅stwa morskiego, szczeg贸lnie interesuj膮c si臋 rozwojem floty morskiej i przedsi臋biorstw armatorskich.

Od 1950 r. zwi膮za艂 si臋 z Instytutem Morskim, pe艂ni膮c w nim wiele kierowniczych stanowisk. Do roku 1999 pe艂ni艂 funkcj臋 Zast臋pcy Dyrektora Instytutu ds. Naukowych. Profesor by艂 autorem ponad 200 prac naukowych o bardzo bogatej i r贸偶norodnej tematyce, kt贸ra wi膮za艂a si臋 z rozwojem system贸w transportowych i zmieniaj膮cymi si臋 uwarunkowaniami funkcjonowania gospodarki morskiej.

Wi臋cej…
 


Strona 10 z 10

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies