Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Instytut Morski w Gda艅sku Partnerem Wiod膮cym mi臋dzynarodowego projektu UE!

Nasz Instytut po raz pierwszy jest Partnerem Wiod膮cym projektu realizowanego w ramach Europejskiej Wsp贸艂pracy Terytorialnej. Projekt SUBMARINER to z kolei pierwsza w Regionie Morza Ba艂tyckiego pr贸ba wzmocnienia potencja艂u rozwoju naszego regionu poprzez zr贸wnowa偶one korzystanie z zasob贸w Ba艂tyku.

Wi臋cej: odno艣nik do informacji o projekcie

 

Flagowy projekt Unii Europejskiej

Komisja Europejska zatwierdzi艂a projekt SMOCS, dotycz膮cy zr贸wnowa偶onej gospodarki zanieczyszczonymi osadami na Morzu Ba艂tyckim, jako flagowy projekt Unii Europejskiej. Jest to niezwyk艂e wyr贸偶nienie, gdy偶 niewiele inicjatyw dotycz膮cych naszego regionu, staje si臋 flagowymi przedsi臋wzi臋ciami UE. Projekt SMOCS ma teraz siln膮 pozycj臋, przyczyniaj膮c si臋 do rozwoju strategii UE dla RMB (szczeg贸lnie na obszarze 3: Redukcji u偶ytkowania i wp艂ywu substancji niebezpiecznych).
 

 

Seminarium dotycz膮ce projektu SMOCS

Dzia艂 Ochrony 艢rodowiska Zarz膮du Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Instytut Morski w Gda艅sku byli organizatorami seminarium dotycz膮cego projektu SMOCS - Sustainable Management of Contaminated Sediments in the Baltic Sea (Zr贸wnowa偶ona gospodarka zanieczyszczonymi osadami w Morzu Ba艂tyckim).

pobierz >> pdf (153 KB)

 

Informacja prasowa

W trakcie prowadzenia prac badawczych wykonywanych przez statek IMOR dokonuje si臋 wielu cennych odkry膰. Najnowsze urz膮dzenia pozwalaj膮 na bardzo precyzyjne pomiary. W ramach I Sympozjum Morskiej Geomorfologii organizowanej przez Instytut Morski w Gda艅sku uczestnicy i dziennikarze weszli na pok艂ad katamaranu IMOR, gdzie przyjrzeli si臋 pracy naukowc贸w.

pobierz >> pdf (156 KB)

 

INFORMACJA DLA MEDI脫W

"INFORMACJA DLA MEDI脫W"


Instytut Morski w Gda艅sku zaprasza na pok艂ad jednostki badawczej IMOR.


Szczeg贸艂owe informacje: pobierz >> informacje (PDF - 150KB)

 

I Sympozjum Morskiej Geomorfologii

Instytut Morski w Gda艅sku, Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej Stowarzyszenie Geomorfolog贸w Polskich

I Sympozjum Morskiej Geomorfologii

Metody Bada艅

Gda艅sk 8-9.12.2010 r.

 

komunikat z dnia 5.11 (PDF - 228 KB)

 

Przewodnik metodyczny do bada艅 terenowych i analiz laboratoryjnych element贸w biologicznych w贸d przej艣ciowych i przybrze偶nych.

W ramach Pa艅stwowego Monitoringu 艢rodowiska, na zam贸wienie G艂贸wnego Inspektoratu Ochrony 艢rodowiska, ze 艣rodk贸w Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej, w serii Biblioteka Ochrony 艢rodowiska ukaza艂 si臋: Przewodnik metodyczny do bada艅 terenowych i analiz laboratoryjnych element贸w biologicznych w贸d przej艣ciowych i przybrze偶nych.

Wi臋cej…
 

Konferencja 鈥濸orty lokalne 鈥 od wizji rozwoju do dzia艂ania鈥, 30 czerwca 2010

Konferencja „Porty lokalne – od wizji rozwoju do dzia艂ania”, 30 czerwca 2010

 

Instytut Morski w Gda艅sku zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w konferencji pt.: „Porty lokalne – od wizji rozwoju do dzia艂ania”, kt贸ra odb臋dzie si臋 30 czerwca 2010 r.  w siedzibie Instytutu Morskiego w Gda艅sku, D艂ugi Targ 41/42

Wi臋cej…
 

Mi臋dzynarodowa konferencja Baltic Master II Midway Conference, 5-6 maja 2010

Baltic Master II Midway
Conference - dokumentacja Konferencji


Instytut Morski w Gda艅sku, wraz z Liderem Projektu Baltic Master II - szwedzkim Regionem Blekinge zorganizowa艂 w dniach 5-6 maja 2010 w Gda艅sku mi臋dzynarodow膮 konferencj臋 Baltic Master II Midway Conference podsumowuj膮c膮 dotychczasowe prace w projekcie.

Baltic Master II, Maritime Safety - Transport and Environment in the South Baltic Sea Region (Baltic Master II, Bezpiecze艅stwo na morzu- transport i 艣rodowisko w regionie Po艂udniowego Ba艂tyku), to projekt maj膮cy na celu dalsz膮 integracj臋 艣rodowisk lokalnych oraz regionalnych dla wsp贸lnych dzia艂a艅 w dziedzinie poprawy stanu bezpiecze艅stwa morskiego.


G艂贸wnym za艂o偶eniem Projektu Baltic Master II, skupiaj膮cego 48 partner贸w ze wszystkich kraj贸w nadba艂tyckich, jest poprawa mechanizm贸w reagowania s艂u偶b l膮dowych w razie wyst膮pienia morskich rozlew贸w olejowych oraz usprawnienie dzia艂a艅 zapobiegaj膮cych zanieczyszczeniom  spowodowanym przez transport morski.

Wi臋cej…
 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Porty lokalne 鈥 obci膮偶enie dla samorz膮d贸w czy d藕wignia rozwoju?

Instytut Morski w Gda艅sku zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w konferencji pt.: „Porty lokalne – obci膮偶enie dla samorz膮d贸w czy d藕wignia rozwoju ? ” kt贸ra odb臋dzie si臋 2 grudnia 2009 w siedzibie Instytutu Morskiego w Gda艅sku, D艂ugi Targ 41/42.

Podczas konferencji zostan膮 przedstawione rezultaty cz臋艣ci diagnostycznej bada艅 wykonanych w Instytucie Morskim w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego  pt.„Strategia aktywizacji nadba艂tyckich region贸w peryferyjnych wobec zjawiska marginalizacji ma艂ych port贸w w Polsce” oraz podj臋ta zostanie dyskusja nad podstawowymi czynnikami rozwoju  port贸w lokalnych i zwi臋kszenia ich roli w regionie.

Wi臋cej…
 

Przysz艂e wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla cel贸w gospodarczych i ekologicznych

W dniach 21-22 pa藕dziernika w Gdyni odby艂a si臋 mi臋dzynarodowa konferencja po艣wi臋cona przysz艂ym formom wykorzystania polskiej przestrzeni morskiej do cel贸w gospodarczych i ekologicznych maj膮ca na celu rozpocz臋cie interdyscyplinarnej dyskusji na temat gospodarowania morzem, pog艂臋bienie wiedzy na temat przysz艂ych form u偶ytkowania przestrzeni morskiej oraz osi膮gniecie synergii pomi臋dzy procesami tworzenia KPZK, polskiej polityki morskiej i polityk sektorowych, oddzia艂uj膮cych na przestrze艅 morsk膮.

Konferencj臋 pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Infrastruktury zorganizowa艂 Instytut Morski w Gda艅sku z Katedr膮 Makroekonomii Uniwersytetu Gda艅skiego oraz Katedr膮 Bada艅 Miast i Region贸w Uniwersytetu Szczeci艅skiego.

Konferencja cieszy艂a si臋 niebywa艂ym zainteresowaniem: wzi臋艂o w niej udzia艂 168 os贸b, reprezentuj膮cych 28 podmiot贸w z sektora naukowego (pa艅stwowe i prywatne szko艂y wy偶sze, instytuty naukowe i jednostki naukowo-badawcze), gospodarczego (zarz膮dy port贸w, firmy pa艅stwowe i prywatne), administracji (w艂adze region贸w nadmorskich, urz臋dy morskie, w艂adze lokalne), oraz pozarz膮dowego (zrzeszenia, organizacje ekologiczne itd.).

Wi臋cej…
 

12 warsztaty naukowe uczestnik贸w Porozumienia HIROMB

W dniach 25-27 sierpnia 2009 r. w Instytucie Morskim w Gda艅sku odby艂y si臋 doroczne warsztaty naukowe Porozumienia HIROMB. Porozumienie HIROMB jest organizacj膮 zrzeszaj膮c膮 zainteresowane instytucje naukowe oraz s艂u偶by i administracje morskie wszystkich pa艅stw ba艂tyckich, kt贸re w swej dzia艂alno艣ci zajmuj膮 si臋 rozwojem i operacyjn膮 eksploatacj膮 wsp贸lnego hydrodynamicznego modelu o wysokiej rozdzielczo艣ci dla Morza Ba艂tyckiego o nazwie HIROMB (High Resolution Operational Model for the Baltic Sea). Takie spotkania odbywaj膮 si臋 ka偶dego roku w innym kraju, w tym roku gospodarzem i organizatorem spotkania (ju偶 po raz drugi) by艂 Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej IM. Spotkania maj膮 charakter roboczy i s艂u偶膮 wymianie informacji dotycz膮cej prac wykonanych w ostatnim roku przez poszczeg贸lnych uczestnik贸w porozumienia, kt贸re wi膮za艂y si臋 z rozwojem i doskonaleniem metod prognozowania warunk贸w hydrodynamicznych Ba艂tyku, prowadzenia obserwacji i pomiar贸w w r贸偶nych obszarach na morzu oraz wykorzystaniem prognoz modelu w r贸偶nych dziedzinach zwi膮zanych z oceanografi膮 operacyjn膮 oraz gospodark膮 morsk膮.

Wi臋cej…
 

Wyniki konkursu na funkcje Dyrektora IM

 

Przysz艂e wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla cel贸w gospodarczych i ekologicznych

Szanowni Pa艅stwo,

Instytut Morski w Gda艅sku serdecznie zaprasza na mi臋dzynarodow膮 konferencj臋 i warsztaty pt. 鈥Przysz艂e wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla cel贸w gospodarczych i ekologicznych鈥 pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wi臋cej…
 

Program Europejskiej Wsp贸艂pracy Transgranicznej Regionu Morza Ba艂tyckiego

Baltic Sea RegionEU

Instytut Morski w Gda艅sku bierze udzia艂 w czterech mi臋dzynarodowych projektach realizowanych w ramach Programu Europejskiej Wsp贸艂pracy Transgranicznej Regionu Morza Ba艂tyckiego 2007-2013:

  • 鈥楳aritime Safety - Transport and Environment in the South Baltic Sea Region - Baltic Master II鈥, 鈥濨ezpiecze艅stwo na morzu - transport i 艣rodowisko w regionie Po艂udniowego Ba艂tyku鈥
  • 'Introducing Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea - BaltSeaPlan' - "Planowanie Przestrzenne na Ba艂tyku"
  • 'Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea - BRISK' - "Regionalne aspekty ryzyka rozlew贸w olejowych i innych substancji niebezpiecznych w Morzu Ba艂tyckim鈥
  • 'Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea - EfficienSea' 鈥 鈥淲ydajny, bezpieczny i zr贸wnowa偶ony transport na morzu"

Wszystkie ww. projekty s膮 wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wi臋cej…
 

Konferencja Polska-Hiszpania

Instytut MorskiPolsko Hiszpa艅ska Izba Gospodarcza

Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu l膮dowego pomi臋dzy Polsk膮 a Hiszpani膮

Warszawa, 27 maja 2009 r.

Informacja o konferencji:

Instytut Morski w Gda艅sku we wsp贸艂pracy z Polsko-Hiszpa艅sk膮 Izb膮 Gospodarcz膮 zorganizowa艂y mi臋dzynarodow膮 konferencj臋 nt: 鈥濼ransport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu l膮dowego pomi臋dzy Polsk膮 a Hiszpani膮鈥. Konferencja odby艂a si臋 w dniu 27 maja 2009 w Warszawie w Sali Konferencyjnej Ministerstwa Gospodarki.

Wi臋cej…
 

Konferencja dotycz膮ca EXPO 2010 w Szanghaju

Instytut MorskiMinisterstwo InfrastrukturyPoland Expo 2010 Shanghai

Spotkanie konsultacyjno 鈥 informacyjne nt. udzia艂u Polski w 艢wiatowej Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju

W dniu 12 stycznia 2009 r. z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury, w siedzibie Instytutu Morskiego w Gda艅sku, odby艂o si臋 spotkanie konsultacyjno 鈥 informacyjne w ca艂o艣ci po艣wi臋cone przygotowaniu programu prezentacji cz臋艣ci morskiej w ramach udzia艂u Polski w Wystawie 艢wiatowej Szanghaj Chiny 2010. Spotkanie otworzy艂a i poprowadzi艂a Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Anna Wypych 鈥 Namiotko, wraz z Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Wystawy 艢wiatowej EXPO 2010, S艂awomirem Majmanen. Spotkanie odby艂o si臋 z udzia艂em przedstawicieli w艂adz samorz膮dowych, urz臋d贸w miejskich Gda艅ska, Gdyni, Szczecina, 艢winouj艣cia i Elbl膮ga, zarz膮d贸w port贸w morskich, armator贸w, instytucji naukowo-badawczych oraz organizacji zrzeszaj膮cych przedsi臋biorc贸w sektora gospodarki morskiej.

Wi臋cej…
 

Mi臋dzynarodowe Forum Statystyki Morskiej 2008 International Maritime Statistics Forum 2008

W roku 2008 Instytut Morski w Gda艅sku by艂 gospodarzem kolejnej corocznej konferencji Mi臋dzynarodowego Forum Statystyki Morskiej (IMSF). By艂a to pierwsza konferencja tego typu w krajach Europy 艢rodkowo - Wschodniej, organizowana przy wsp贸艂pracy polskiego Ministerstwa Infrastruktury.

Organizacja przez Instytut Morski w Gda艅sku kolejnego spotkania uczestnik贸w Forum w Gda艅sku by艂a mo偶liwa dzi臋ki wsp贸艂pracy z Departamentem Transportu Morskiego i 呕eglugi 艢r贸dl膮dowej Ministerstwa Infrastruktury oraz 偶yczliwemu podej艣ciu Prezydenta Miasta Gda艅ska oraz Marsza艂ka. Sponsorami Konferencji by艂y przedsi臋biorstwa zwi膮zane z gospodark膮 morsk膮, kt贸re dostrzegaj膮 wag臋 i znaczenie statystyki morskiej dla funkcjonowania bran偶y. S膮 to; Gda艅ska Stocznia Remontowa, Zarz膮d Morskiego Portu Gda艅sk, Zarz膮d Morskiego Portu Gdynia, Ba艂tycki Terminal Drobnicowy Gdynia, Polskie Terminale w Szczecinie, Polski Rejestr Statk贸w oraz Chipolbrok.

Wi臋cej…
 

Baltic Master - najlepszy projekt morski w Europie

Projekt INTERREG III B Baltic Master , w kt贸rym Instytut Morski w Gda艅sku pe艂ni艂 rol臋 Lidera Pakietu Roboczego nr 2 i Partnera w pozosta艂ych Pakietach, zdoby艂 presti偶ow膮 nagrod臋 "European Regional Champion Awards" jako najlepszy europejski projekt morski.

Nagroda ta, do kt贸rej zg艂oszono pocz膮tkowo oko艂o 150 kandydatur, przyznawana jest przez EU Committee of Regions - organizacj臋 Unii Europejskiej oraz magazyn Regional Review.

Wi臋cej…
 

Seminarium "Ba艂tyckie Autostrady Morskie"

W dniu 14 grudnia 2008r. odb臋dzie si臋 seminarium zatytu艂owane "Ba艂tyckie Autostrady Morskie". Seminarium zosta艂o przygotowane wsp贸lnie przez Departament Transportu Morskiego i 呕eglugi 艢r贸dl膮dowej Ministerstwa Infrastruktury oraz Instytut Morski w Gda艅sku.

Wi臋cej…
 

Zmiana adresu Biblioteki Instytutu

Biblioteka Instytutu Morskiego zosta艂a PRZENIESIONA do budynku przy ul. Abrahama 1 w Gda艅sku.
Nowe dane teleadresowe:

Biblioteka Instytutu Morskiego w Gda艅sku
ul. Abrahama 1
80-307 Gda艅sk
tel. (058) 552-00-93 wew. 23,33
e-mail: monika.wojtczak[at]im.gda.pl, ewa.jesipowicz[at]im.gda.pl

 


Strona 10 z 11

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies