Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Warsztaty projektu Smart Blue Regions

W dniach 13-14 sierpnia br. w Gda艅sku odby艂y si臋 warsztaty dedykowane wypracowaniu mi臋dzynarodowego projektu w oparciu o pomys艂 dotycz膮cy systemu innowacyjnych wielowirnikowych turbin wiatrowych. By艂 to pierwszy z zaplanowanych w ramach projektu Smart Blue Regions warsztat贸w s艂u偶膮cych wsparciu transgranicznych innowacyjnych przedsi臋wzi臋膰 wpisuj膮cych si臋 w b艂臋kitne inteligentne specjalizacje region贸w ba艂tyckich. W projekcie zidentyfikowano do tej pory 20 temat贸w ww. przedsi臋wzi臋膰.

Organizatorem warsztatu by艂 Instytut Morski w Gda艅sku , wspierany przez Stowarzyszenie ‘Pomorskie w Unii Europejskiej”. Uczestniczyli w nim inicjatorzy przedsi臋wzi臋cia, Maciej Karczewski i Piotr Domagalski oraz zaproszeni przez nich do wsp贸艂pracy naukowcy i przedsi臋biorcy z Niemiec (Arnoldus van Wingerde, IWES Fraunhofer), Wielkiej Brytanii (Peter Jamieson, University of Strathclyde) i Polski (Goetz Linzenmeier, Zbigniew Ziegert, Alluship sp. Z o.o.) oraz Pawe艂 Mawduk (niezale偶ny konsultant). Dwudniowe spotkanie mia艂o na celu identyfikacj臋 zainteresowa艅 poszczeg贸lnych partner贸w, uszczeg贸艂owienie zakresu projektu oraz wst臋pne opracowanie mapy drogowej dla procesu aplikowania o 艣rodki na jego realizacj臋.

Partnerzy skorzystali ze wsparcia logistycznego i merytorycznego oferowanego w ramach projektu Smart Blue Regions oraz wezm膮 udzia艂 w konferencji mi臋dzynarodowej podsumowuj膮cej projekt w styczniu 2019r. w Berlinie, gdzie b臋d膮 mogli zaprezentowa膰 szerzej sw贸j pomys艂 projektowy.


 

鈥淪EAPLANSPACE鈥 - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance 鈥 Planowanie przestrzenne na morzu jako instrument zr贸wnowa偶onego zarz膮dzania obszarami morskimi

 

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa ma przyjemno艣膰 poinformowa膰, 偶e Instytut Morski w Gda艅sku jest partnerem w nowym projekcie zatwierdzonym w ramach czwartego konkursu
Programu Interreg Po艂udniowy Ba艂tyk 2014-2020

 

 “SEAPLANSPACE” - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance – Planowanie przestrzenne na morzu jako instrument zr贸wnowa偶onego zarz膮dzania obszarami morskimi

 

Projekt ma mi臋dzynarodowy charakter i b臋dzie realizowany we wsp贸艂pracy z partnerami z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji pracownik贸w administracji, sektora prywatnego, student贸w i absolwent贸w uczelni wy偶szych w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zr贸wnowa偶onego zarz膮dzania morzem. Realizacja projektu wi膮偶e si臋 z wymogiem opracowania i wdro偶enia plan贸w zagospodarowania przestrzennego obszar贸w morskich przez pa艅stwa cz艂onkowskie Unii Europejskiej do 2021 roku. Cele projektu maj膮 zosta膰 osi膮gni臋te przez wsp贸lne przygotowanie przez partner贸w Projektu program贸w szkole艅 realizowanych w 5 pa艅stwach, przygotowanie publikacji angielskoj臋zycznej, obejmuj膮cej mi臋dzynarodowe aspekty morskiego planowania przestrzennego, przygotowanie publikacji dwuj臋zycznych, z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszar贸w morskich i zr贸wnowa偶onego zarz膮dzania morzem z perspektywy pa艅stw uczestnicz膮cych w Projekcie oraz przeprowadzenie warsztat贸w dla ok. 300 uczestnik贸w z pa艅stw, bior膮cych udzia艂 w Projekcie, a tak偶e uruchomienie i obs艂ug臋 portalu internetowego, maj膮cego na celu wymian臋 do艣wiadcze艅 i wiedzy w zakresie morskiego planowania przestrzennego.

 

Czas trwania: 02.01.2018-31.12.2020

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 83 257,50EUR 

 

 

Nowy Projekt Instytutu Morskiego w Gda艅sku

Centrum Obs艂ugi Projekt贸w ma przyjemno艣膰 poinformowa膰, 偶e Instytut Morski w Gda艅sku jest partnerem w nowym projekcie zatwierdzonym w ramach drugiego konkursu Programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020

 “BalticRIM” - Zintegrowane zarz膮dzanie morskim dziedzictwem kulturowym w regionie Morza Ba艂tyckiego

Zasoby dziedzictwa kulturowego Morza Ba艂tyckiego s膮 niezwykle r贸偶norodne oraz dobrze zachowane w por贸wnaniu do innych region贸w. Do chwili obecnej zasoby te w niewielkim stopniu by艂y brane pod uwag臋 w procesie planowania przestrzennego obszar贸w morskich. Celem projektu BalticRIM jest przygotowanie oraz wdro偶enie zarz膮dzania zasobami podwodnego dziedzictwa kulturowego w regionie Morza Ba艂tyckiego, wykorzystuj膮c trwaj膮ce procesy planistyczne wype艂niaj膮ce zalecenia unijnej dyrektywy ds. PPOM. Celem projektu BalticRIM jest r贸wnie偶 podniesiecie kompetencji instytucji regionalnych i tych odpowiedzialnych za podwodne dziedzictwo kulturowe.

Wi臋cej…
 

Warsztaty projektu Smart Blue Regions pt. "艁a艅cuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej - przysz艂e perspektywy dla technologii i wsp贸艂pracy", 26 kwietnia 2018, Gda艅sk

 

Dnia 26 kwietnia 2018 r. w Gda艅sku odby艂y si臋 warsztaty projektu Smart Blue Regions pt. "艁a艅cuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej - przysz艂e perspektywy dla technologii i wsp贸艂pracy". Organizatorami spotkania byli GSG Towers Sp. Z o.o., Stowarzyszenie Pomorskie w UE oraz Instytut Morski w Gda艅sku. Celem warsztat贸w by艂o zbadanie i zdefiniowanie mo偶liwo艣ci wsp贸艂pracy ponadnarodowej w艣r贸d przedsi臋biorc贸w reprezentuj膮cych przemys艂 offshore w regionie Morza Ba艂tyckiego z wykorzystaniem strategii RIS3 i funduszy UE.

Blisko 90 uczestnik贸w wzi臋艂o udzia艂 w warsztatach reprezentuj膮cych wszystkie grupy docelowe: przedsi臋biorc贸w sektora offshore ze stoczni, biur projektowych statk贸w, producent贸w stali i silnik贸w itp., a tak偶e regionalnej administracji region贸w uczestnicz膮cych w projekcie Smart Blue Regions.

Podczas warsztat贸w przeanalizowano mo偶liwe przysz艂e pomys艂y wsp贸艂pracy w czterech tematach wzd艂u偶 艂a艅cucha warto艣ci morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w czterech r贸wnoleg艂ych sesjach interaktywnych:

 • Konstrukcje: Wie偶e wiatrowe (projektowanie, optymalizacja), Podstacje (koncepcja, optymalizacja projektu, projektowanie modu艂owe), Fundacja (nowe projekty, nowe funkcjonalno艣ci)
  Moderator: 艁ukasz Piotrowicz, Fundacja na rzecz Zr贸wnowa偶onej Energii, SMDI;
  Asystent: Magda Leszczyna-Rzucid艂o (APEU)

 • Statki: przygotowanie dna morskiego (okablowanie morskie / fundamenty, pog艂臋bianie port贸w / 艣r贸dl膮dowych dr贸g wodnych, wydobycie g艂臋binowe), statki instalacyjne (l膮dowe i morskie, bezpo艣rednia dostawa komponent贸w, specjalnie zaprojektowany statek instalacyjny - podpory), serwis Statki (zakwaterowanie statk贸w macierzystych, statki transportowe, transport cz臋艣ci us艂ugowych)
  Moderator: Mariusz Wito艅ski - Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej
  Asystent: Barbara Weig (MWVATT Schleswig-Holstein)

 • Wydajno艣膰 farmy wiatrowej: projekt koncepcyjny (turbiny / podstacje / uk艂ad sieci), likwidacja obiekt贸w budowlanych (modu艂owo艣膰, recykling, nowe zastosowanie), wielokrotne wykorzystanie konstrukcji (akwakultura, biomasa, magazynowanie energii, kinetyka wody morskiej, fala)
  Moderator: Pawe艂 Przybylski, Siemens Gamesa Polska, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej;
  Asystent: Joanna Przedrzymirska (MIG)

 • Operacje autonomiczne (pomiar, obs艂uga i konserwacja)
  Moderator: Pawe艂 Mawduk - GSG Towers Ltd.;

Asystent: Carsten Bayer (s.Pro)

Wydarzenie by艂o niezwykle wysoko ocenione przez uczestnik贸w ze wzgl臋du na mo偶liwo艣膰 nawi膮zania nowych kontakt贸w oraz szeroki wachlarz zaproponowanych temat贸w do dyskusji. Om贸wiono wiele aspekt贸w zwi膮zanych z rozwojem MEW: ukierunkowany na MEW rozw贸j port贸w, magazynowanie energii z wiatru, ochrona element贸w konstrukcji przed erozj膮, wsp贸艂u偶ytkowanie zasob贸w morskich na obszarach farm wiatrowych itp. Zidentyfikowano kilka innowacyjnych pomys艂贸w przysz艂ej wsp贸艂pracy, dla przyk艂adu: uk艂ad wielordzeniowy w turbinach, wsp贸艂dzielenie zasob贸w na etapie konserwacji, 艂adowanie akumulator贸w statk贸w badawczych bezpo艣rednio z trahostacji elektrowni morskich, wykorzystanie aluminium w konstrukcjach wie偶 wiatrowych wewn膮trz i na zewn膮trz itp.).

Kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie mi臋dzynarodowych partnerstw dla innowacyjnych temat贸w wsp贸艂pracy. W procesie tym aktywnie wspiera膰 b臋d膮 przedsi臋biorc贸w partnerzy projektu Smart Blue Regions: Instytut Morski w Gda艅sku i Stowarzyszenie Pomorskie w UE. Zwie艅czeniem tej pracy b臋dzie zorganizowanie warsztatu roboczego dedykowanego wypracowaniu szczeg贸艂贸w przysz艂ego projektu/projekt贸w.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszar贸w Morskich

Planowanie przestrzenne obszar贸w morskich jest procesem stosunkowo m艂odym, maj膮cym na celu zarz膮dzanie dzia艂alno艣ci膮 cz艂owieka na szczeg贸lnie cennych obszarach morza. W Regionie Morza Ba艂tyckiego morskie planowanie przestrzenne postrzegane jest jako narz臋dzie wspieraj膮ce podejmowanie decyzji, ukazuj膮ce preferencje dotycz膮ce obszar贸w morskich, minimalizuj膮ce konflikty z nich wynikaj膮ce, przestrzennie i czasowo lokuj膮ce dzia艂alno艣膰 cz艂owieka, tak aby osi膮ga膰 wa偶ne cele gospodarcze, ekologiczne i spo艂eczne.

W Polsce trwaj膮 prace nad pierwszym w historii Planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszar贸w Morskich. Jego podstaw膮 jest wdro偶enie do polskiego porz膮dku prawnego przepis贸w Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z 23 lipca 2014. ustanawiaj膮cej ramy planowania przestrzennego obszar贸w morskich. Ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie ma obowi膮zek opracowania i wdro偶enia plan贸w przestrzennych dla obszar贸w morskich do 2021 roku.

Prace nad projektem Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich w skali 1:200 000 wraz z Prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko, rozpocz臋艂y si臋 22 lipca 2016 roku. Zgodnie z Ustaw膮 z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej do opracowania projektu planu zobowi膮zani s膮 Dyrektorzy Urz臋d贸w Morskich w Gdyni, S艂upsku i Szczecinie, kt贸rzy zlecili wykonanie projektu Planu i Prognozy ze 艣rodk贸w finansowych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j, wsp贸艂finansowanego przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

 

Wi臋cej…
 

VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 Instytut Morski w Gda艅sku patron merytoryczny wydarzenia

W ramach VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 ruszaj膮 zg艂oszenia do konkursu Lider Transportu Intermodalnego!

Istnieje mo偶liwo艣膰 zg艂aszania swoich kandydat贸w na Lider贸w Transportu Intermodalnego 2017. W tym roku po raz pierwszy organizowany jest konkurs, kt贸rego celem jest wy艂onienie i nagrodzenie firm oraz instytucji aktywnie wspieraj膮cych rozw贸j bran偶y TSL w Polsce.

Laureaci otrzymaj膮 nagrody w nast臋puj膮cych, 6 kategoriach:

 • Przewo藕nik Kolejowy

 • Przewo藕nik samochodowy

 • Morski Terminal Kontenerowy

 • L膮dowy Terminal Kontenerowy

 • Operator Logistyczny

 • Instytucja/firma dzia艂aj膮ca na rzecz rozwoju transportu intermodalnego

 

Zg艂oszenia prosimy przesy艂a膰 na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. w nieprzekraczalnym terminie 16 marca br. do godziny 18.00. Spo艣r贸d nades艂anych propozycji Kapitu艂a Nagrody wy艂oni laureat贸w, lider贸w obszaru TSL w danych kategoriach.

Uroczyste wr臋czenie statuetek odb臋dzie si臋 w 11 kwietnia br. podczas uroczystej Gali Transportu Intermodalnego, organizowanej w ramach VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 www.forum-fracht.pl. Konferencja odbywa si臋 w dniach 11-12 kwietnia w Centrum wystawienniczo-kongresowym AmberExpo w Gda艅sku a jej organizatorem jest sp贸艂ka Kurier Kolejowy. Instytut Morski w Gda艅sku obj膮艂 patronat merytoryczny nad wydarzeniem.

Patronat honorowy obj臋艂o m.in. Ministerstwo Infrastruktury.

Ankieta Formularz.doc
Regulamin Lider Transportu Intermodalnego.pdf


 

Rusza nowy program sektorowy INNOship - szansa na innowacje w polskim przemy艣le stoczniowym

Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju og艂osi艂o pierwszy konkurs w ramach pilota偶u programu sektorowego INNOship. Nowa inicjatywa NCBR - agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego oraz pomys艂odawcy - Zwi膮zku Pracodawc贸w Forum Okr臋towe - to pierwszy w Polsce kompleksowy program wsparcia prac badawczo-rozwojowych w przemy艣le stoczniowym.

Program INNOship jest jednym z 13 program贸w sektorowych realizowanych przez Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j (Dzia艂anie 1.2 „Sektorowe programy B+R”). 

G艂贸wnym zadaniem programu INNOship jest wspieranie innowacyjno艣ci produktowej i technologicznej oraz dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej, kt贸re doprowadzi do wzrostu konkurencyjno艣ci polskiego przemys艂u stoczniowego. Plan ma zosta膰 zrealizowany do 2023 roku. Program INNOship przewiduje finansowanie innowacyjnych projekt贸w w zakresie projektowania i produkcji jednostek p艂ywaj膮cych, w tym m.in. nowych system贸w zasilania w energi臋, a tak偶e nowatorskich technologii wspieraj膮cych infrastruktur臋 stoczniow膮 oraz portow膮.

Pierwszy etap programu INNOship potrwa 2 lata. Zaplanowano przeprowadzenie dw贸ch konkurs贸w o 艂膮cznym bud偶ecie ok. 240 mln z艂otych. Nab贸r wniosk贸w w pierwszym konkursie rozpocznie si臋 ju偶 30 kwietnia i potrwa do 29 czerwca 2018 r. O dofinansowanie mog膮 si臋 stara膰 przedsi臋biorstwa lub konsorcja przedsi臋biorstw, kt贸re zamierzaj膮 realizowa膰 eksperymentalne prace rozwojowe oraz badania przemys艂owe w regionach s艂abiej rozwini臋tych.

Informacje o programie i konkursie b臋d膮 dost臋pne na stronie NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/

 

Konferencja i warsztaty 鈥濫uropejska Rada ds. Innowacji (EIC) 鈥 nowa szansa dla polskiego przemys艂u w Horyzoncie 2020鈥

Krajowy Punkt Kontaktowy Program贸w Badawczych Unii Europejskiej organizuje konferencj臋 i warsztaty „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemys艂u w Horyzoncie 2020”. Wydarzenie odb臋dzie si臋 12 kwietnia 2018 r. w Centrum Kreatywno艣ci Targowa w Warszawie.

Celem tego spotkania jest zaprezentowanie przedstawicielom polskiego przemys艂u, administracji publicznej i samorz膮dowej oraz wszystkim zainteresowanym koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji na lata 2018-2020. Przedstawienie oferty European Innovation Council (EIC|) zostanie uzupe艂nione poprzez prezentacj臋 oferty krajowych instrument贸w umo偶liwiaj膮cych wykorzystanie mechanizm贸w synergii np.: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwi膮za艅 przyj臋tych w wybranych programach operacyjnych.

Wi臋cej informacji oraz link do strony rejestracji: http://www.kpk.gov.pl/?p=41985

 

Warsztaty projektu Smart Blue Regions

GSG Towers, Stowarzyszenie Pomorskie w UE i Instytut Morski w Gda艅sku serdecznie zapraszaj膮 warsztaty projektu Smart Blue Regions: " 艁a艅cuch Dostaw Morksiej Energetyki Wiatrowej - przysz艂e perspektywy dla technologii i wsp贸艂pracy". 

Wydarzenie odb臋dzie si臋 26 kwietnia 2018 r. w Gda艅sku.
Miejsce: Stocznia Gda艅ska, Sala BHP

Cel: zbadanie i zdefiniowanie mo偶liwo艣ci wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej w艣r贸d przedsi臋biorc贸w reprezentuj膮cych przemys艂 offshore w regionie Morza Ba艂tyckiego z wykorzystaniem proces贸w RIS3 i funduszy UE.

Oczekiwane wyniki:

 • Zidentyfikowanie temat贸w przysz艂ej wsp贸艂pracy przemys艂u offshore w miedzynarodowym 艂a艅cuchu dostaw w regionie Morza Ba艂tyckiego;
 • 艢cie偶ki wsp贸艂pracy: mo偶liwo艣ci i wyzwania;
 • Inicjowanie nowych relacji B2B.

 

Grupy docelowe: przedsi臋biorcy dzia艂aj膮cy na rynku offshore ze stoczni, biur  projektowych, producenci stali i silnik贸w itp., reprezentanci administracji regionalnej wdra偶aj膮cej RIS3

Ramowy program warsztat贸w:
25 kwietnia: 19:00 - 21:00 kolacja networkingowa
26 kwietnia:
09:00 - 10:30 Wprowadzenie: cel, prezentacja uczestnik贸w i tematy zainteresowa艅
10:30 - 12:00 R贸wnoleg艂a lub wsp贸lna sesja dotycz膮ca zbadania mo偶liwo艣ci przysz艂ej wsp贸艂pracy
12:00 - 13:30 Lunch w sieci
13:30 - 15:00 R贸wnoleg艂a lub wsp贸lna sesja po艣wi臋cona badaniu ewentualnej przysz艂ej wsp贸艂pracy
15:00 - 16:00 Wizyta studyjna w Stoczni Gda艅skiej

Tematy  poruszane na warsztatach (poni偶sza lista nie jest wyczerpuj膮ca):
• Konstrukcje: Wie偶e wiatrowe (projektowanie, optymalizacja), Podstacje (koncepcja, optymalizacja projektu, projektowanie modu艂owe), Fundacja (nowe projekty, nowe funkcjonalno艣ci)
• Statki: przygotowanie dna morskiego (okablowanie morskie / fundamenty, pog艂臋bianie port贸w / 艣r贸dl膮dowych dr贸g 艣r贸dl膮dowych, wydobycie g艂臋binowe), statki instalacyjne (l膮dowe i morskie instalacje, bezpo艣rednia dostawa komponent贸w, specjalnie zaprojektowany statek instalacyjny - podno艣nik), serwis  (zakwaterowanie statk贸w macierzystych, statki transportowe, transport cz臋艣ci us艂ugowych)
• Wydajno艣膰 farmy wiatrowej: projekt koncepcyjny (turbiny / podstacje / uk艂ad sieci), likwidacja obiekt贸w budowlanych (modu艂owo艣膰, recykling, nowe zastosowanie), wielokrotne wykorzystanie konstrukcji (akwakultura, biomasa, magazynowanie energii, kinetyka wody morskiej, energia z falowania itp.)
• Operacje autonomiczne (pomiar, obs艂uga i konserwacja)

Formu艂a spotkania zostanie dostosowana do potrzeb uczestnik贸w, kt贸rych oczekiwania zostan膮 zebrane podczas rejestracji na warsztaty. Rejestracja jest otwarta od 2 marca do 10 kwietnia 2018 roku: Google registration form

W przypadku pyta艅 prosimy o kontakt: Joanna Przedrzymirska ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. ) i Magda Leszczyna-Rzucid艂o ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. )


 

EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

24 stycznia br. w ramach Funduszy Norweskich uruchomiono ca艂kowicie nowy mechanizm finansowy, po艣wi臋cony transgranicznej wsp贸艂pracy regionalnej i wsp贸艂pracy transnarodowej (EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation). G艂贸wne cele programu s膮 to偶same z og贸lnymi celami Funduszy Norweskich, czyli zmniejszenie gospodarczych i spo艂ecznych r贸偶nic w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zacie艣nienie wsp贸艂pracy mi臋dzy pa艅stwami „donatorami” (Norwegia, Islandia, i Lichtenstein) a pa艅stwami beneficjentami (15 kraj贸w Europy P贸艂nocnej, 艢rodkowej i Po艂udniowej, w tym Polska).
 
Biuro Mechanizmu Finansowego (FMO – The Financial Mechanism Office) zaprasza podmioty z pa艅stw beneficjent贸w programu do sk艂adania wst臋pnych propozycji projektowych do dnia 1 lipca 2018 r.
 
Podmioty mog膮ce ubiega膰 si臋 o wsparcie:
 - w艂adze miejskie oraz organizacje zarz膮dzane b膮d藕 cz臋艣ciowo zarz膮dzane przez miasto, stowarzyszenia miejskie;
- w艂adze regionalne, organizacje zarz膮dzane b膮d藕 cz臋艣ciowo zarz膮dzane przez region, stowarzyszenia regionalne;
- jednostki w艂adze centralnej, przedsi臋biorstwa pa艅stwowe, o艣rodki akademickie;
- organizacje spo艂ecze艅stwa obywatelskiego, organizacje non-profit, przedsi臋biorstwa socjalne, fundacje;
- i inne
 
Wezwanie do sk艂adania wniosk贸w dotyczy projekt贸w z zakresu pi臋ciu priorytetowych sektor贸w Funduszy Norweskich, tj.:
- innowacje, badania, edukacja i konkurencyjno艣膰;
- w艂膮czenie spo艂eczne, inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m艂odych, redukcja ub贸stwa;
- 艣rodowisko, energia, zmiany klimatyczne, gospodarka niskoemisyjna;
- kultura, spo艂ecze艅stwo obywatelskie, projekty z zakresu dobrego rz膮dzenia i praw podstawowych oraz wolno艣ci;
- sprawiedliwo艣膰 i sprawy wewn臋trzne.
 
Projekt powinien anga偶owa膰 partner贸w z przynajmniej trzech pa艅stw, w tym przynajmniej dw贸ch pa艅stw beneficjent贸w Funduszy (Bu艂garia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, W臋gry, 艁otwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, S艂owacja, S艂owenia).
 
Suma 艣rodk贸w przeznaczona na niniejsze wezwanie do sk艂adania wniosk贸w wynosi 15 mln EUR. Warto艣膰 dofinansowania projektu nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 1 mln EUR.
 
Zasady dofinansowania:
- dla organizacji pozarz膮dowych – do 90% koszt贸w kwalifikowalnych,
- dla o艣rodk贸w akademickich – do 90% koszt贸w kwalifikowalnych
- partner w roli eksperta z pa艅stw „donator贸w” – 100% koszt贸w kwalifikowalnych
- inne jednostki – do 85% koszt贸w kwalifikowalnych
 
Decyzja o zakwalifikowaniu wst臋pnego projektu do dalszych konsultacji i ostatecznie o dofinansowaniu podejmowana jest bezpo艣rednio przez Biuro Zarz膮dzaj膮ce Funduszem (FMO).
 
Wi臋cej informacji znajd膮 Pa艅stwo w og艂oszeniu o konkursie.


 

Konsultacje spo艂eczne w sprawie kolejnego unijnego programu bada艅 i innowacji

Konsultacje w sprawie funduszy UE w obszarze inwestycji, bada艅 i innowacji, M艢P i jednolitego rynku trwaj膮 do 8 marca 2018 r. wype艂niaj膮c kwestionariusz dost臋pny na stronie: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_en


 

 

Ruszy艂a druga edycja konkurs贸w UWERTURA oraz SONATINA, a tak偶e sz贸sta konkursu ETIUDA 鈥 program贸w grantowych Narodowego Centrum Nauki.

Polscy naukowcy b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o 艂膮czn膮 sum臋 47 mln z艂 na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz sta偶e zagraniczne.

ETIUDA 6 jest konkursem skierowanym do os贸b na pocz膮tku kariery naukowej, przygotowuj膮cych swoj膮 rozpraw臋 doktorsk膮. M艂odzi badacze mog膮 otrzyma膰 stypendium w wysoko艣ci 4500 z艂 miesi臋cznie na okres od 6 do 12 miesi臋cy, podczas kt贸rych mog膮 skupi膰 si臋 na przygotowywaniu swojej dysertacji doktorskiej. Opr贸cz tego w ramach grantu mog膮 sfinansowa膰 trwaj膮cy od 3 do 6 miesi臋cy sta偶 w o艣rodku naukowym.

Ze wzgl臋du na du偶e zainteresowanie poprzednimi edycjami oraz wysokim poziomem sp艂ywaj膮cych zg艂osze艅, Rada NCN przeznaczy艂a na konkurs o 5 mln z艂 wi臋cej ni偶 w zesz艂ym roku. Bud偶et konkursu ETIUDA 6 wyniesie 15 mln z艂.

SONATINA 2 przeznaczona jest dla os贸b maj膮cych stopie艅 naukowy doktora, kt贸re uzyska艂y go maksymalnie 3 lata przed rokiem z艂o偶enia wniosku lub kt贸re uzyskaj膮 go do ko艅ca czerwca 2018 r. Konkurs ma na celu umo偶liwienie zatrudnienia m艂odych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierownik贸w w艂asnych projekt贸w badawczych. Opr贸cz tego beneficjenci programu maj膮 mo偶liwo艣膰 odbycia sta偶u zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji. Bud偶et konkursu wynosi 30 mln z艂.

UWERTURA 2 to konkurs dla bardziej do艣wiadczonych badaczy, maj膮cy przygotowa膰 ich do ubiegania si臋 o presti偶owe granty finansowane przez Europejsk膮 Rad臋 ds. Bada艅 Naukowych (ERC). Polscy naukowcy mog膮 odby膰 sta偶 w zagranicznych zespo艂ach realizuj膮cych ju偶 granty ERC, co stwarza mo偶liwo艣膰 zdobycia cennego do艣wiadczenia w zakresie ubiegania si臋 i realizacji mi臋dzynarodowych projekt贸w grantowych. W ci膮gu 18 miesi臋cy od zako艅czeniu sta偶u, badacz b臋dzie zobowi膮zany do wyst膮pienia z wnioskiem o grant ERC, w kt贸rym wyst膮pi w roli kierownika projektu, a kt贸rego realizacja b臋dzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Na tegoroczn膮 edycj臋 konkursu przeznaczono 2 mln z艂.

Wnioski w konkursach og艂oszonych przez Narodowe Centrum Nauki mo偶na sk艂ada膰 do 15 marca 2018 r. Wnioski b臋d膮 oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespo艂y Ekspert贸w NCN, sk艂adaj膮ce si臋 z wybitnych naukowc贸w specjalizuj膮cych si臋 w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspert贸w zewn臋trznych, w tym r贸wnie偶 zagranicznych.

Wyniki konkurs贸w ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2 b臋d膮 znane latem 2018 r.

Z tre艣ci膮 og艂oszenia konkursowego mo偶na zapozna膰 si臋 na stronie NCN.

 

W kierunku Ba艂tyckiej Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej dla Morskiego Planowania Przestrzennego - MSPDAT

W latach 2017-2018 Instytut Morski w Gda艅sku realizuje projekt Seed Money "W kierunku Ba艂tyckiej Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej dla Morskiego Planowania Przestrzennego - MSPDAT" programu Interreg Baltic Sea Region.
G艂贸wnym celem projektu jest opracowanie planu dzia艂ania w celu stworzenia europejskiej infrastruktury s艂u偶膮cej zbieraniu i przechowywaniu danych kluczowych dla Morskiego Planowania Przestrzennego.
Ca艂kowity bud偶et projektu wynosi 50 000 EUR, a wk艂ad programu wynosi 42 500 EUR.


 

KONKURSY H2020 w 2018 roku

W nowo zatwierdzonym Programie Prac Klimat, 艣rodowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce  w Horyzont 2020 tematyka planowanych (b膮d藕 ju偶 trwaj膮cych) konkurs贸w pokrywa si臋 z obszarami dzia艂alno艣ci Instytutu.

Poni偶ej przedstawiamy wybrane konkursy wraz z odno艣nikami do stron. Niezwykle pomocny w wyszukiwaniu konkurs贸w jest PORTAL UCZESTNIKA, umo偶liwiaj膮cy wyszukiwanie nabor贸w konkursowych poprzez s艂owa kluczowe lub ofert臋 poszczeg贸lnych program贸w.  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/


Odno艣nik do Programu Pracy na lata 2018-2020

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf


KONKURS w OBSZARZE 艢RODOWISKO:

PROTECTING AND LEVERAIGING THE VALUE OF OUR NATURE AND CULTURE ASSETS: NATURE-BASED SOLUTIONS, DISASTER RISK REDUCTIONS

LC-SC5-18-2018; Nab贸r: 7/11/2017-27/2/2018


EMFF - SUSTAINABLE BLUE ECONOMY CALL

1. Demonstration projects for the blue economy (prezentacja)

2. Efficient strategies and technologies against marine litter (prezentacja)


HORIZON 2020 - BLUE GROWTH CALL

BG-01-2018 / Towards a Baltic and North Sea research and innovation programme

BG-02-2018 / Blue Bioeconomy Public-Public Partnership

LC-BG-03-2018 / Sustainable harvesting of marine biological resources

DT-BG-04-2018-2019 / Sustainable European aquaculture 4.0: nutrition and breeding

BG-05-2019 / Multi-use of the marine space, offshore and near-shore: pilot demonstrators

CE-BG-06-2019 / Sustainable solutions for bio-based plastics on land and sea

BG-07-2019-2020 / The Future of the Seas and Oceans Flagship Initiative

BG-08-2018-2019 / All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship

LC-BG-09-2019 / Coordination of marine and Maritime research and innovation in the Black Sea

呕yczymy Pa艅stwu sukces贸w w 2018 roku!

Zesp贸艂 COP


 
 

   

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej GEOMORFOLOGICZNE KARTOWANIE DNA MORSKIEGO

 III Sympozjum Geomorfologii Morskiej

GEOMORFOLOGICZNE KARTOWANIE DNA MORSKIEGO 

 
z okazji osiemdziesi臋ciolecia

Profesora Stanis艂awa Rudowskiego

oraz sze艣膰dziesi臋ciolecia Jego pracy naukowej


24 listopada 2017 r.

Wydzia艂 Nauk Spo艂ecznych Uniwersytetu Gda艅skiego,
ul. Ba偶y艅skiego 4, 80-309 Gda艅sk      Badania geomorfologiczne, zar贸wno na l膮dzie, jak i na dnie morskim, powinny stanowi膰 podstaw臋 do wszelkich bada艅 przyrodniczych, jak r贸wnie偶 do zada艅 gospodarczych. Jednak偶e dopiero od niedawna, dzi臋ki odpowiednim metodom, mo偶liwe jest w艂a艣ciwe rozpoznanie, okre艣lenie i kartograficzne przedstawienie rze藕by dna morskiego w taki spos贸b, jak na powierzchni l膮du. Nowoczesne metody badawcze umo偶liwiaj膮 otrzymywanie dok艂adnych, wielkoskalowych zdj臋膰 i charakteru powierzchni dna morskiego. Dysponujemy zatem narz臋dziem, ujawniaj膮cym nieoczekiwane bogactwo zr贸偶nicowania powierzchni dna morskiego, stawiaj膮ce jednocze艣nie swoiste wyzwanie geomorfologom i hydrodynamikom.

      Przedstawiony w za艂膮czeniu program obrad ma charakter wst臋pny i w szczeg贸艂ach mo偶e ulec zmianie. Ze wzgl臋du na du偶膮 liczb臋 wyst膮pie艅 przewidujemy 15 minut na wyg艂oszenie referatu. Czas na zadawanie pyta艅 przewidujemy pod koniec ka偶dej sesji tematycznej. Postery prezentowane b臋d膮 podczas ca艂ego sympozjum w bezpo艣rednim s膮siedztwie sali obrad. Czas na dyskusj臋 zwi膮zan膮 z posterami b臋dzie w trakcie ka偶dej przerwy.
      Otrzymali艣my znikom膮 ilo艣膰 tekst贸w abstrakt贸w, wskutek czego musieli艣my podj膮膰 decyzj臋, 偶e nie b臋dzie tomu abstrakt贸w. Pe艂ne teksty wyst膮pie艅 b臋d膮 mog艂y zosta膰 opublikowane w Biuletynie Instytutu Morskiego w Gda艅sku (www.bullmaritimeinstitute.com).


Przypominamy, 偶e uczestnictwo w obradach Sympozjum jest bezp艂atne. 

 

Wszelkie informacje znajduj膮 si臋 w komunikacie.

 

 

 

ERRIN H2020 PROJECT DEVELOPMENT WEEK

W dniach 20-24 listopada br. w Brukseli odb臋dzie si臋 ERRIN H2020 PROJECT DEVELOPMENT WEEK, seria spotka艅 dedykowanych wnioskodawcom projekt贸w w ramach programu Horyzont 2020.

Tegoroczna edycja to: 8 sesji tematycznych, ponad 50 zg艂oszonych projekt贸w i 13 organizacji wsp贸艂pracuj膮cych z European Regions Research and Innovation Netrwork przy organizacji ca艂ego wydarzenia.

Zach臋camy do zapoznania si臋 z za艂膮czonym programem oraz do rejestracji do 6 listopada na poni偶sze sesje:

 • 20 listopada - warsztat “How to write a successful proposal” (tbc)
 • 21 listopada - BIOECONOMY / BLUE GROWTH / WATER / SMART CITIES / TRANSPORT
 • 22 listopada - HEALTH / ENERGY
 • 23 listopada – ICT
 • 24 listopada - tbc

Uczestnicz膮c w brukselskich spotkaniach uzyskacie Pa艅stwo nie tylko wiedz臋 na temat warunk贸w przysz艂ych nabor贸w projektowych, ale przede wszystkim mo偶liwo艣膰 nawi膮zania kontakt贸w z innymi podmiotami zainteresowanymi aplikowaniem do programu Horyzont 2020 w jego trzech ostatnich latach funkcjonowania.

Szczeg贸艂owa informacja o ERRIN H2020 PROJECT DEVELOPMENT WEEK wraz z formularzem rejestracyjnym jest dost臋pna na stronie: http://errinh2020pdw.eu/

Programy Prac na lata 2018-2020 dost臋pny jest na stronie KE.

 

Nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020

Informujemy, 偶e zosta艂y opublikowane nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020. LINK

Komisja Europejska w ubieg艂y pi膮tek poda艂a do wiadomo艣ci, na co przeznaczy 30 mld euro z bud偶etu unijnego programu finansowania bada艅 naukowych i innowacji Horyzont 2020 na lata 2018–2020, w tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Program finansowania bada艅 naukowych i innowacji Horyzont 2020, kt贸rego bud偶et opiewa na 77 mld euro, s艂u偶y wsparciu doskona艂o艣ci naukowej w Europie. W ci膮gu najbli偶szych 3 lat Komisja b臋dzie d膮偶y膰 do uzyskania wi臋kszego wp艂ywu finansowania w dziedzinie bada艅, koncentruj膮c si臋 na mniejszej liczbie kluczowych temat贸w, takich jak migracja, bezpiecze艅stwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program Horyzont 2020 ma tak偶e w wi臋kszym stopniu stymulowa膰 prze艂omowe innowacje tworz膮ce rynek.

Wspieranie prze艂omowych innowacji tworz膮cych rynek

Obecnie Komisja rozpoczyna pierwsz膮 faz臋 dzia艂alno艣ci Europejskiej Rady ds. Innowacji.W latach 2018–2020 Komisja przeznaczy 2,7 mld euro z programu Horyzont 2020 na wsparcie innowacji wysokiego ryzyka, kt贸re potencjalnie mog膮 wygenerowa膰 wysokie zyski i stworzy膰 rynki przysz艂o艣ci. Ponadto aby stymulowa膰 powstawanie prze艂omowych rozwi膮za艅 technologicznych dotycz膮cych problem贸w, z jakimi mierz膮 si臋 obywatele UE, w wi臋kszym stopniu wykorzystywane b臋d膮 nagrody z serii „podejmij wyzwanie” programu Horyzont 2020.

Priorytety polityczne w centrum zainteresowania

W programie prac na lata 2018–2020 znajdzie si臋 mniejsza liczba zagadnie艅, kt贸re otrzymaj膮 wi臋kszy bud偶et i b臋d膮 stanowi膰 bezpo艣rednie wsparcie priorytet贸w politycznych Komisji:

 • Niskoemisyjna, odporna na zmian臋 klimatu przysz艂o艣膰: 3,3 mld euro
 • Gospodarka o obiegu zamkni臋tym: 1 mld euro
 • Digitalizacja i przekszta艂canie europejskiego sektora przemys艂u i us艂ug: 1,7 mld euro
 • Unia bezpiecze艅stwa: 1 mld euro
 • Migracja: 200 mln euro
 

Seminarium w ramach projektu Let鈥檚 communicate! i Smart Blue Regions: Korzy艣ci dla biznesu z udzia艂u w projektach unijnych w ramach Strategii Ba艂tyckiejInstytut Morski w Gda艅sku jako partner projektu Smart Blue Regions zaprasza do udzia艂u w seminarium, na kt贸rym om贸wione zostan膮 korzy艣ci, jakie mo偶e przynie艣膰 przedsi臋biorstwom z sektora morskiego udzia艂 w projektach unijnych w ramach Strategii Ba艂tyckiej, w zakresie Obszar贸w Tematycznych 呕egluga i Bezpiecze艅stwo. Ponadto uczestnicy spotkania dowiedz膮 si臋, jak wsp贸艂praca mi臋dzynarodowa pomaga przedsi臋biorcom regionu wsp贸lnie podejmowa膰 nowe wyzwania i rozwi膮zywa膰 problemy.

Seminarium odb臋dzie si臋 w j臋zyku angielskim. Dost臋pne b臋dzie t艂umaczenie symultaniczne angielsko-polskie.

W ramach seminarium zaplanowano r贸wnie偶:

 • Panele tematyczne z udzia艂em ekspert贸w i beneficjent贸w projekt贸w z bran偶y morskiej;
 • Indywidualne rozmowy uczestnik贸w z ekspertami i sesj臋 u艂atwiaj膮c膮 spotkanie partner贸w do przysz艂ych projekt贸w.

Aby wzi膮膰 udzia艂 w seminarium, nale偶y zarejestrowa膰 si臋 online.

Szczeg贸艂owy program seminarium w j臋zyku polskim

Szczeg贸艂owy program seminarium w j臋zyku angielskim

 

Udzia艂 jest bezp艂atny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅.

Data: 8 listopada 2017, 10:00 – 16:30
Miejsce: O艣rodek Kultury Morskiej, Gda艅sk
J臋zyk: angielski, polski (zapewniamy t艂umaczenie symultaniczne)
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” w ramach projektu „Let’s Communicate!”, Koordynatorzy Obszar贸w Tematycznych 呕egluga i Bezpiecze艅stwo
 

Bli偶szych informacji na temat seminarium udzieli Pa艅stwu pani Paulina Szmidka, Koordynator projektu „Let’s Communicate!”: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , +48 532 688 003.

Patronem medialnym wydarzenia jest Dziennik Ba艂tycki. 

 

Nowy konkurs programu BSR 2014-2020

Program Interreg Regionu Morza Ba艂tyckiego otworzy艂 trzeci nab贸r projekt贸w w trzech obszarach tematycznych: zdolno艣ci innowacji, zarz膮dzania zasobami naturalnymi i zr贸wnowa偶onego transportu. Konkurs potrwa do 9 kwietnia 2018r.

Wi臋cej informacji: http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/apply-now-third-call-for-applications-is-open.html

 

Spotkanie pt.: 鈥濱nteligentne rozwi膮zania w gospodarce morskiej鈥

Inteligentne rozwi膮zania w gospodarce morskiej

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt.: „Inteligentne rozwi膮zania w gospodarce morskiej”, kt贸re odb臋dzie si臋 w dniu 21 wrze艣nia 2017 roku, o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Kapitanatu Portu P贸艂nocnego (ul. Poinca 1, Gda艅sk). Go艣ciem specjalnym spotkania b臋dzie George Cambanis (Deloitte Greece, Global Leader, Shipping & Ports) ekspert z ponad 30-letnim do艣wiadczeniem w bran偶y morskiej. Spotkanie jest organizowane w ramach platformy wsp贸艂pracy Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

 

Zg艂oszenie udzia艂u w spotkaniu prosimy przes艂a膰 na adres mailowy:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. ,
do dnia 19 wrze艣nia br. (w zg艂oszeniu nale偶y poda膰 imi臋 i nazwisko, nazw臋 reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, numer rejestracyjny i mark臋 samochodu, jak r贸wnie偶 adres e-mail zg艂aszanej osoby).

 

Spotkanie partnerskie podczas Aquaculture Europe w Dubrowniku!

Zesp贸艂 InnoAquaTech organizuje spotkanie partnerskie w trakcie konferencji Aquaculture Europe 2017 w Dubrowniku dla producent贸w, in偶ynier贸w i badaczy nowoczesnego RAS (Recirculating Aquaculture System), kt贸re b臋dzie doskona艂膮 okazj膮 do om贸wienia aktualnych i przysz艂ych wydarze艅 w tej dziedzinie, obecnych mo偶liwo艣ci biznesowych oraz nawi膮zania nowych kontakt贸w z partnerami z Danii, Litwy, Niemiec i innych pa艅stw.

Spotkanie odb臋dzie si臋 w dniu 18 pa藕dziernika 2017 (14.00 - 18.00 czasu lokalnego) w Dubrowniku, Chorwacja w hotelu Importanne, kt贸ry znajduje si臋 w pobli偶u g艂贸wnego centrum konferencyjnego. Oczekujemy oko艂o 30 uczestnik贸w.

Aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o InnoAquaTech, odwied藕 stron臋 projektu www.innoaquatech.eu. Wi臋cej informacji na temat konferencji Aquaculture Europe 2017 mo偶na znale藕膰 na stronie www.aquaeas.eu.

Wi臋cej…
 

III Sympozjum Geomorfologii Morskiej GEOMORFOLOGICZNE KARTOWANIE DNA MORSKIEGO

z okazji osiemdziesi臋ciolecia

Profesora Stanis艂awa Rudowskiego

oraz sze艣膰dziesi臋ciolecia Jego pracy naukowej

24 listopada 2017 r.

Wydzia艂 Nauk Spo艂ecznych Uniwersytetu Gda艅skiego,
ul. Ba偶y艅skiego 4, 80-309 Gda艅sk

 

KOMUNIKAT II

Informujemy, i偶 nadal istnieje mo偶liwo艣膰 zg艂aszania ch臋ci udzia艂u w Sympozjum, z wyst膮pieniem (referat, poster) lub bez wyst膮pienia, przesy艂aj膮c kart臋 zg艂oszeniow膮 do 30 wrze艣nia 2017 r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. .

Szczeg贸艂owy harmonogram zostanie przedstawiony w komunikacie trzecim w terminie do 31 pa藕dziernika 2017 r. Planujemy wydrukowanie przys艂anych (do 30 wrze艣nia 2017 r.) streszcze艅 wyst膮pie艅 w materia艂ach konferencyjnych. Mo偶liwo艣膰 druku pe艂nych tekst贸w wyst膮pie艅 np. w formie monografii tematycznej zostanie ustalona podczas spotkania.

Przypominamy, 偶e uczestnictwo w obradach Sympozjum jest bezp艂atne.

Wszelkie informacje wraz z formularzem zg艂oszenia znajduj膮 si臋 w komunikacie


 

 

 


Strona 2 z 11

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies