Obszary aktywności

Instytut Morski UMG jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku offshore w zakresie badań środowiskowych i wykonywania dokumentacji środowiskowej, geofizycznej, geologicznej i geotechnicznej dla inwestycji morskich, szczególnie w odniesieniu do energetyki morskiej. Dotyczy to zarówno projektów komercyjnych, jak i wsparcia dla organów administracji publicznej w przygotowaniu i wdrożeniu kierunkowych standardów formalnych oraz dobrych praktyk w badaniach morza  ---»

 Dzięki multidyscyplinarności zakładów naukowych i pracowni, uczestnictwu w projektach i innych przedsięwzięciach dotyczących gospodarowania zasobami Bałtyku, Instytut stał się centrum kompetencji i wiedzy, ośrodkiem przetwarzania i wartościowania informacji dotyczącej potrzeb i priorytetów gospodarki morskiej oraz wykorzystania zasobów morza, w tym przestrzeni morskiej. 
Podstawowym przedmiotem działania Instytutu jest działalność naukowo-badawcza, wdrożeniowa i doświadczalna, obejmująca problematykę techniczną, technologiczną, ekonomiczną, organizacyjną, ekologiczną i prawną w dziedzinie gospodarki morskiej, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki i polityki morskiej oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Prace badawczo-rozwojowe realizowane są dla administracji rządowej, samorządowej i morskiej oraz dla przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską i regionem nadmorskim.  

Wiodącymi  obszarami aktywności Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni są: 

  • innowacyjne badania w obszarze zasobów morza i gospodarki morskiej uwzględniające potrzebę kreowania zrównoważonej przestrzeni Morza Bałtyckiego, poprzez dostarczanie wiedzy eksperckiej w zakresie planowania i zarządzania obszarami morskimi, w tym morskimi obszarami chronionymi,
  • specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz sektorów powiązanych, w tym sektora energetycznego, transportu morskiego i portów morskich, turystyki morskiej oraz dziedzictwa kulturowego,
  • projekty badawcze i rozwojowe w obszarze ochrony środowiska na morzu i lądzie oraz ekologii wód morskich, w tym rybołówstwa morskiego,
  • świadczenie oceanograficznych usług badawczych i analitycznych przy wykorzystaniu dedykowanego sprzętu i aparatury badawczej, w tym statków badawczych oraz certyfikowanych laboratoriów,
  • dostarczanie eksperckiej wiedzy w zakresie ekologii, geologii, geotechniki oraz hydrotechniki morskiej,
  • wdrażanie sztucznej inteligencji w transporcie w celu optymalizacji procesów przewozowych oraz wspierania ekologicznych rodzajów transportu, w tym szczególnie morskiego i rzecznego,
  • projektowanie, utrzymanie i zarządzanie bazami danych oraz rozwój innowacyjnych morskich technologii badawczych i informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa, monitoringu zjawisk i procesów ciągłych.
  • wykonywanie specjalistycznych analiz laboratoryjnych w zakresie chemii, biologii i geotechniki morskiej,

Instytut Morski pozyskuje projekty i zlecenia na usługi doradcze, eksperckie i badawcze, a także zarządza realizowanymi projektami. Jednocześnie kreuje oraz rozwija międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe wykorzystujące programy oraz fundusze krajowe i międzynarodowe, w tym z Unii Europejskiej. Instytut Morski od wielu lat prowadzi szeroką współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, prowadząc wspólne projekty badawcze.  ​​«---

Historia

Instytut Morski został powołany do życia 3 marca 1950 roku jako Morski Instytut Techniczny (od 1954 roku Instytut Morski). Jego zadaniem było prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie budownictwa okrętowego, budowy, rozbudowy oraz eksploatacji portów i urządzeń portowych, a także metod i procesów technologicznych realizowanych w sektorze transportu morskiego.    ---» 

W kolejnych latach obszar aktywności Instytutu Morskiego rozszerzył się. Powstały nowe Zakłady i Pracownie między innymi: Oceanografii, Geoinżynierii, Elektroniki Morskiej, Informatyki, Ekologii i Ochrony Środowiska. Nastąpił również rozwój kadry Instytutu, bazy technicznej oraz wyposażenia. Szczególną rolę odgrywa w nim flota statków badawczych.
Potrzeby współczesnej gospodarki morskiej, w której strategiczne znaczenie zyskuje energetyka, otworzyły dla Instytutu Morskiego nowe obszary działań. Badania związane z rozwojem morskich farm wiatrowych czy morskich instalacji i sieci energetycznych stanowią obecnie wiodącą cześć jego aktywności.
Instytut Morski, od 2019 roku jako jednostka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, realizuje projekty naukowe oraz badawczo-rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw, instytucji oraz organów administracji państwowej związanych z szeroko pojętą gospodarką morską. Jest również partnerem wielu krajowych i międzynarodowych projektów naukowych, a także świadczy usługi eksperckie dla podmiotów takich sektorów i branż, jak: transport, energetyka, ochrona środowiska, ochrona brzegów morskich, turystyka, dziedzictwo kulturowe.     «---

Zakłady i pracownie

Zakład Ekologii Wód

Zakład Ekonomiki i Prawa

Zakład Geotechniki Morskiej

Zakład Oceanografii Operacyjnej

Zakład Ochrony Środowiska

Zakład Hydrotechniki Morskiej

Pracownia Elektroniki Morskiej

Pracownia Polityki Przestrzennej

Dyrekcja
Laboratoria
Statki badawcze
Oferta aparatury 
i sprzętu pomiarowego
Działy i zespoły
Publikacje i wydawnictwa
Skip to content