Wydawnictwa

Gospodarka morska. Przegląd statystyczny 2020, Instytut Morski, Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdańsk 2020

Gospodarka morska. Przegląd statystyczny jest publikacja cykliczną, która kontynuuje serię opracowań z zakresu statystyki morskiej będących wynikiem badań zainicjowanych przez Instytut Morski w Gdańsku już w 1960 r. Aktualna edycja 2020 jest 45. rocznikiem opracowanym przez Instytut. Początkowo ukazywał się on pod tytułem Morski rocznik statystyczny, a w ostatnich latach jako Gospodarka morska. Przegląd statystyczny. Publikacja zawiera podstawowe informacje o polskiej i światowej gospodarce morskiej z reguły za ostatnie trzy lata. Układ i zakres publikacji wzorowano na poprzednich opracowaniach, dążąc do zachowania ciągłości i porównywalności danych. 

Zachowano również podział na dwie części. Część pierwsza dotyczy polskiej gospodarki morskiej i obejmuje ważniejsze informacje o jej głównych gałęziach, branżach i przedsiębiorstwach. Część druga zawiera dane 

statystyczne dotyczące zjawisk w światowej gospodarce morskiej. Większość informacji zaczerpnięto z publikacji i materiałów Głównego Urzędu Statystycznego oraz ze sprawozdań i materiałów przedsiębiorstw i instytucji polskiej gospodarki morskiej. Dane zagraniczne są kompilowane na podstawie dostępnych roczników i innych źródeł zagranicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Local ports as development centres, Instytut Morski, Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdańsk 2020

Studium ma na celu analizę portów lokalnych na litewskim, polskim, niemieckim, duńskim, szwedzkim i belgijskim wybrzeżu jako ośrodków rozwoju, zlokalizowanych wzdłuż międzynarodowej drogi wodnej E60. Badania przeprowadzono w ramach europejskiego projektu: Inland Blue Transport Connector E60 – INCONE60, w ramach pakietu roboczego 3 – Ekonomika transportu i analiza rynku, działanie D3.2.
Opracowanie stanowi kompleksową analizę stanu lokalnych portów morskich południowego Bałtyku oraz ich możliwości rozwojowych. 
Zidentyfikowano problemy, z jakimi borykają się zarządcy tych portów i przedstawiono potencjalne możliwości rozwoju. Kolejne rozdziały przedstawiają strukturę własnościową istniejącą w portach lokalnych obszaru południowego Bałtyku, szczegółowo opisują sześćdziesiąt portów lokalnych położonych wzdłuż drogi wodnej E60, analizują rolę lokalnych portów morskich południowego Bałtyku w rozwoju regionu przybrzeżnego oraz współzależności między portem i jego zapleczem regionalnym. Podsumowując, wydaje się, że polityka niebieskiego i zielonego wzrostu wprowadzona na poziomie UE może nadal mieć znaczący wpływ na rozwój portów lokalnych. Tym samym ostatni rozdział opracowania przedstawia niebieskie i zielone technologie już stosowane w portach lokalnych wzdłuż E60, a także szanse na ich wdrożenie w portach, które jeszcze nie funkcjonują w modelu niebieskiego lub zielonego wzrostu.  


Local ports and their impact on regional economy, Instytut Morski, Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdańsk 2020

Opracowanie jest analizą lokalnych portów na litewskim, polskim, niemieckim, duńskim, szwedzkim i belgijskim wybrzeżu oraz ich wpływu na gospodarkę regionalną. Został on przygotowany w ramach projektu europejskiego Inland Blue Transport Connector E 60 – INCONE60, w ramach pakietu roboczego 3 – Ekonomika transportu i analiza rynku, działanie D3.1.
Głównym przedmiotem analizy jest istniejący system transportowy regionu Południowego Bałtyku, w szczególności żegluga bliskiego zasięgu, żegluga śródlądowa, kolej i transport drogowy poszczególnych krajów.
 Kolejne rozdziały przedstawiają aktualny stan rozwoju międzynarodowej drogi wodnej E60, jej potencjalny wpływ na regiony przybrzeżne południowego Bałtyku i Morza Północnego, stan infrastruktury portowej i rodzaje ładunków obsługiwanych w poszczególnych portach oraz analizę kosztów dot. przeładunku ładunków. Opracowanie zawiera również studium przypadku portu Vordingborg jako prezentację wyżej poruszanych zagadnień. 

 

 

KONTAKT 

Marcin Burchacz 
tel.: 58 301 16 41 w. 35
Marcin.Burchaczatim.umg.edu.pl (subject: Marcin.Burchacz%40im.umg.edu.pl, body: Marcin.Burchacz%40im.umg.edu.pl)

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

Arkadiusz Pragier
01.12.2023
Wprowadzenie:
a.pragier 01.12.2023
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 17.01.2024